Jonas Liorentas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas
1901-1991


Plk. Jonas Liorentas gimė 1901 m. rugpjūčio 1 d. Žvirgždaičių k., Šakių aps.

1919 m. sausio 15 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę.

1919 m. liepos 1 d. - 1920 m. sausio 19 d. dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1920 m. spalio 17 d. baigė Karo mokyklos III laidą, suteiktas leitenanto laipsnis, tarnavo pėstininkų pulkuose.

1926 m. spalio 4 d. perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1927 m. liepos 14 d. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyriaus I laidą.

1934 m. balandžio 16 d. paskirtas 3-iosios eskadrilės vadu. Tais pačiais metais birželio 25 d.-liepos 19 d. dalyvavo ANBO-IV trejukės skridime aplink Europą.

1936 m. rugsėjo 21 d. patvirtintas 3-iosios (bombonešių) grupės vadu, o 1938 m. rugsėjo 8 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Tarnaudamas Karo aviacijoje, įvairiais reikalais buvo komandiruojamas į užsienio valstybes: 1930 m. į Angliją, 1937 m. į Prancūziją ir Italiją.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. spalio 1 d. paskirtas Karo aviacijos komendantūros komendantu, bet jam pačiam prašant, iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais, organizuojant Vietinę rinktinę, paskirtas Marijampolės įgulos komendantu, suteiktas pulkininko laipsnis.

1944 m. gegužės 15 d. vokiečiams Vietinę rinktinę išvaikius, J. Liorentas išvengė suėmimo, įsigijęs padirbtą asmens pažymėjimą Jurgio Giedrio pavarde. Frontui artėjant, išvyko į Telšius ir įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, bandė formuoti aviacijos eskadrilę. Sovietinei kariuomenei spaudžiant, rinktinė išsiskirstė į statybos batalionus ir su frontu traukėsi Vokietijos gilumon. Pergyvenęs Drezdeno bombardavimą, J. Liorentas pasitraukė į Šveicariją.

1953 m. kovo 21 d. atvyko į JAV, Čikagoje dirbo vienoje metalo gaminių įmonėje šaltkalviu. Dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje, Lietuvių aeroklubo steigime. Išėjęs į pensiją, persikėlė į Floridos valstiją, bet sveikatai silpnėjant grįžo į Čikagą.

Mirė 1991 m. liepos 12 d. Pelenai palaidoti JAV, Lietuvių tautinėse kapinėse, netoli Čikagos.

APDOVANOTAS:
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu,
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Švedijos Karaliaus Kardų I laipsnio ordinu,
Čekoslovakijos Baltojo Liūto 5-jo laipsnio ordinu,
Italijos karūnos 4-ojo laipsnio ordinu,
Prancūzijos karo lakūno specialybės garbės ženklu,
Čekoslovakijos piloto garbės ženklu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 07 20).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis