Ignas ŠešplaukisKaro lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas

1897-1973


Ignas ŠEŠPLAUKIS gimė 1897 m. lapkričio 29 d. Mikalajūnų k., Linkuvos vlsč., Šiaulių aps.

1919 m. liepos 20 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, buvo pasiųstas Karo mokyklon. Baigęs II laidą, gavo leitenanto laipsnį. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Tarnavo Lietuvos kunigaikščio Vytenio 9-aja-me pėstininkų pulke.

1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus.

1925 m. perkeltas į Karo aviaciją, įgijo karo lakūno žvalgo specialybę. Tarnavo 3-iojoje (bombonešių) eskadrilėje.

1934 m. komandiruotas Susisiekimo ministerijos Pašto valdybos žinion organizuoti Lietuvoje orinį susisiekimą ir paruošti įstatymus bei taisykles.

1936 m. vasario. 20 d. paskirtas 6-osios eskadrilės vadu. Tų pačių metų balandžio mėn. jam suteiktas majoro laipsnis. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete išklausė Teisės skyriaus kursą.

1938 m. rugpjūčio. 23 d. paskirtas I grupės vadu.

1939 m. gruodžio mėn. paskirtas Karo aviacijos mokyklos Mokomosios grupės vadu.

1940 m. gegužės mėn. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

Iki 1941 06 15 Igno Šešplaukio skraidymų stažas Karo aviacijoje buvo 1177 val. 35 min.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. spalio 16 d. paleistas į atsargą.

1941 m. birželio 22 - 24 d. aktyviai įsijungė į tautos sukilimą. Vokiečių okupacijos metais buvo Šiaulių apskrities viršininkas, be to, dirbo lietuviškajame pogrindyje.

1944 m. artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus. Po II pasaulinio karo gyveno Bad Mergentheime, o vėliau Kempteno lietuvių karo pabėgėlių stovykloje.

1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno Kalifornijoje, Los Andžele. Suorganizavo LKVS „Ramovė“ Los Andželo skyrių, dalyvavo Tautinės sąjungos veikloje.

Mirė 1973 m. rugsėjo 15 d. Los Andžele, palaidotas Kalvarijos katalikų kapinėse.Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis