Jezups Baško
Karo lakūnas, aviacijos generolas
1889-1946


Gen. Jezups Baško gimė 1889 m. sausio 9 d. Jasmuižos k., Daugpilio r.

1908 metais baigė Bialystoko pradinę mokyklą.

1910 m. birželio 10 d. baigė Vladimiro karo mokyklą Petrograde, jam suteiktas paporučikio laipsnis. Paskirtas tarnauti į 13-ąjį išminuotojų batalioną Smolenske.

1911 m. spalio 9 d. išsiųstas į Karininkų oreivystės mokyklą.

1912 m. rugsėjo 1 d. baigęs ją I laipsniu paskirtas į 7-ąją orpūslių kuopą.

1912 m. lapkričio 28 d. pasiųstas į Petrogrado oreivystės mokyką.

1913 m. balandžio 1 d. išsiųstas į Petrogrado karininkų oreivystės mokyklos Aviacijos skyrių.

1913 m. rugpjūčio 3 d. perkeltas į 4-ąją orpūslių kuopą.

1913 m. spalio 1 d. suteiktas poručiko laipsnis.

1913 m. lapkričio 1 d. baigė aukščiau minėtą mokyklą, suteikta karo lakūno kvalifikacija.

1914 m. balandžio 3 d. buvo paskirtas į Kauno tvirtovės oreivystės kuopą, paskirtas 1-osios kuopos jaunesniuoju karininku.

1914 m. spalio 8 d. pasiųstas į Karo aviacijos mokyklos „Ilja Muromec" tipo lėktuvų skyrių, tapo orlaivio „Kijevskij" vado padėjėju.

1914 m. lapkričio 9 d. su orlaiviu pradėjo tarnybą veikiančioje armijoje.

1915 m. gegužės 11 d. buvo išsiųstas į Lvovą.

1915 m. gegužės 28 d. tapo orlaivio „Kijevskij" vadu.

1915 m. liepos 7 d. suteiktas štabskapitono laipsnis. Netrukus sužeistas į koją, gydėsi Petrograde.

1915 m. liepos 30 d. atvyko į eskadros štabą Lydoje.

1915 m. rugsėjo 30 d. su orlaiviu išsiųstas į 12-ąją armiją Siguldoje.

1915 m. spalio - 1916 m. balandžio mėnesiais buvo fronte 7-osios armijos sudėtyje.

1916 m. balandžio 8 d. patyrė avariją ir buvo sužeistas į krūtinę ir koją. Po gydymo dalyvavo kovinėse operacijose prie Vilniaus.

1916 m. rugsėjo 21 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1917 m. gegužę suteiktas papulkininkio ir tais pačiais metais pulkininko laipsnis.

1917 m. spalio 13 d. orlaivių grupė buvo išformuota.

1918 m. sausį Raudonojoje armijoje grąžintas į orlaivio „Kijevskij" vado pareigas.

1918 m. gegužės 23 d. iš Bobruisko orlaiviu „Kijevskij" skrendant į Maskvą Smolensko gubernijoje patyrė avariją, buvo sužeistas ir kontūzytas.

1918 m. birželio 8 d. paskirtas bombonešių grupės vadu.

1918 m. birželio 23 d. tapo orlaivių eskadrilės viršininku (pats suformavo šią eskadrilę).

1919 m. spalio mėnesį perkeltas į Aviacijos mokyklą, pradėjo dėstyti aeronavigaciją.

1921 m. gegužės 12 d. kaip Latvijos pilietis buvo atleistas iš tarnybos ir paskirtas Stavropolio apygardos karo vado žinion.

1921 m. liepos 12 d. grįžo į Latviją.

1921 m. liepos 22 m. priimtas į Aviacijos divizioną instruktoriumi dėstyti Aviacijos mokykloje teoriją.

1922 m. gegužės 12 d. paskirtas diviziono Karininkų klubo viršininku.

Nuo 1922 m. gegužės 15 d. paskirtas Ginklų ir materialinės dalies vadovu. Vienu metu ėjo diviziono vado pareigas ir buvo Karo aviacijos mokyklos viršininkas.

Nuo 1923 m. kovo 16 d. ėjo Aviacijos diviziono viršininko pareigas, o liepos mėnesį buvo komandiruotas į Italiją susipažinti su Ansaldo firmos lėktuvais.

1926 m. rugsėjo 29 d. paskirtas Aviacijos pulko vadu.

1929 m. baigė 8 mėnesių kursus prie Karo akademijos.

1929 m. buvo paskirtas Technikos divizijos štabo viršininku ir aviacijos inspektoriumi.

1933 m. lapkričio 27 d. - 1935 m. vasario 1 d. ėjo Elektrotechnikos diviziono vado pareigas, 1935 m. vasario 1 d. - 1936 m. rugpjūčio 15 d. - Technikos divizijos štabo viršininko pareigas.

1939 m. spalio 5 d. su derybine komisija dalyvavo SSSR ir Latvijos derybose Maskvoje. Vykdant kariuomenės reorganizaciją 1940 m. gegužės 6 d. tapo Karo aviacijos štabo viršininku.

1940 m. gegužės 10 d. suteiktas generolo laipsnis. SSSR okupavus Latviją, 1940 m. rugpjūčio 13 d. dėl ligos atleistas iš tarnybos.

Mirė 1946 m. gegužės 31 d. Jasmuižos kaime.

APDOVANOTAS:
Trijų žvaigždžių III laipsnio ordinu,
Viesturo III laipsnio ordinu,
Romanovų dinastijos valdymo 300 metų jubiliejaus medaliu (1913 m.),
Šv. Stanislovo III laipsnio ordinu (1913 m.),
Šv. Onos III laipsnio ordinu (1914 m.),
Šv. Vladimiro IV laipsnio ordinu su ietimi ir kaspinu (1915 m.),
Šv. Onos IV laipsnio ordinu (1917 m.),
Šv. Vladimiro III laipsnio ordinu su ietimi ir kaspinu (1917 m.),
Šv. Jurgio IV laipsnio kryžiumi (1915 m. ir 1917 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Suomijos Baltosios Rožės karo ordinu (1931 m.),
Estijos Erelio III laipsnio ordinu (1933 m.),
Šv. Kryžiaus „Benemerenti" II laipsnio sidabro kryžiumi (1933 m.),
Čekoslovakijos Baltojo Liūto III laipsnio ordinu (1933 m.),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis