Gudynas Pranas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1900 - 1929


1900 01 12 Mauručių k., Veiverių vls., Marijampolės aps. gimė Gudynas Pranas.

1910 – 17 mokėsi Veiveriuose, Poltavoje ir Charkove.

1919 baigė Veiverių mokytojų seminarijos 2 kursus. Mokytojavo Kudonyse, Kaišiadoryse, Žasliuose.

1920 09 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigė (IV laid.), suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 8 pėst. pulką. Dalyvavo Klaipėdos išvadavime, buvo paskirtas 1 Klaipėdos krašto savanorių pulko kuopos vadu.

1924 10 07 perkeltas į Autobatalioną.

1925 12 22 – į Kariuomenės teismą valstybinio gynėjo sekretoriaus padėjėju.

Nuo 1924 mokėsi VDU Teisių f-te.

1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 09 30 perkeltas į karo aviaciją oro žvalgu.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių (I laid.), paskirtas 4 oro eskadrilės lakūnu. Buvo aktyvus 1926 gruodžio perversmo dalyvis.

1927 pradžioje tapo A. Voldemaro adjutantu.

1929 05 06 žuvo Kaune prie Valstybės teatro durų užstojęs savo kūnu ministrą pirmininką A. Voldemarą per pasikėsinimą jį nužudyti. Palaidotas Veiverių kapinėse.

1929 05 08 apdovanotas Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus (po mirties).


Apdovanotas:
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu (1924),
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1929, po mirties),
Šaulių žvaigždės ordinu (1931, po mirties).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

SUSIJUSI INFORMACIJA

P.Gudyno mirties įrašas Veiverių bažnyčios knygose 1929 m.
Prano Gudyno laidotuvės 1929 m.
• • • • • • • • • • • •

Prano Gudyno kapas 1929 m.
• • • • • • • • • • • •

Prano Gudyno kapas 4-as deš.
• • • • • • • • • • • •


TARPUKARIO SPAUDOJE
UŽUOJAUTOS SPAUDOJETurintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis