Av. vyr. psk. Mikas Mažonas



1905†1928

Lakūnas vyr. psk. Mažonas Mikas gimė 1905 08 03 Raseiniuose, Raseinių burmistro šeimoje. Baigė keturias Raseinių gimnazijoje klases. 1924 m. pašauktas į karo tarnybą, pareiškus norą buvo paskirtas į aviaciją. 1926 m. pakeltas į vyr. psk. liko liktiniu kariuomenėje. 1927 m. kartu su vyr. ltn. J. Tumeliu baigė aviacijos kursus. 1927 08 02 išskrido pirmą kartą savarankiškai. 1927 m. baigus kursus paskirtas lakūnu į 2-ąją eskadrilę.

1928 m. liepos 18 d. 10 val. iš aerodromo pakilo 2 –osios eskadrilės penki SVA-10 lėktuvai treniruotis skristi trikampio formos rikiuotėje. Lakūnai aktyviai ruošėsi aviacijos šventei, kuri turėjo įvykti už kelių dienų. Rikiuotei vadovavo ir priekyje skirdo eskadrilės vadas kpt. Šembergas su žvalgu vyr. ltn. Vedeika, dešiniojoje rikiuotės pusėje pirmuoju lėktuvu skrido kpt. Stanaitis su žvalgu vyr. ltn. Kopukovu, antruoju lėktuvu vyr. psk. Mažonas su žvalgu vyr. ltn. Tumeliu, kairiojoje rikiuotės pusėje pirmuoju lėktuvu skrido vyr. ltn. Milevičius su žvalgu ltn. Vimeriu, antruoju lėktuvu kpt. Kuncaitis ir žvalgu vyr. ltn. Namikas. Neilgai trukus dėl prasto variklio darbo iš rikiuotės „išėjo“ kpt. Kucsaičio pilotuojamas lėktuvas, kuris sėkmingai nusileido aerodrome. Likę keturi lėktuvai apie pusė valandos treniravosi skraidydami Fredos ir Linksmadvario apylinkėse. Lėktuvų rikiuotei skrendant už botanikos sodo ties Fredos dvaru rikiuotės vadas kpt. V. Šembergas davė ženklą išsiskirstyti – sumojavo sparnais. Savo atsiminimuose kpt. S. Stanaitis rašo:

„Matau, kad eskadrilės vadas sumosuoja sparnais, duoda ženklą skirstytis. Aš atsisukęs šaukiu Jurgiu, kad perspėtų paskui mus skrendančius draugus ir matau, kaip jis duoda ženklą rankomis.“

Dešinėje skridęs vyr. ltn. Milevičius pakreipė lėktuvą į dešiniąją pusę išskrisdamas iš rikiuotės, kpt. S. Stanaitis darė tą patį – pasuko lėktuvą į kairę pusę ir tolo iš rikiuotės kai staiga susidūrė su vyr. psk. Mažono pilotuojamu lėktuvu SVA- 10 ( borto Nr. 802). Tyrimo metu buvo spėjama, jog vyr. psk. Mažonas laiku nepastebėjo perduodamo vyr. ltn. J. Kopukovo ženklo skirstytis ir toliau skrido tiesiai, o kpt. Stanaitis pradėjęs manevrą „užskrido“ ant Mažono lėktuvo. Kpt. S. Stanaičio lėktuvas propeleriu perkirto Mažono lėktuvą, susidūrimo metu nuo smūgio iš lėktuvo su apsaugos diržais buvo išplėštas ir iškrito vyr. ltn. J. Tumelis. Sudaužytas lėktuvas dalimis nukrito Julijanovo dvaro laukuose. Prie lėktuvo liekanų buvo rastas vyr. psk. Miko Mažono kūnas, maždaug 100 m. nuo lėktuvo liekanų kviečių lauke po pusvalandžio rastas ir lakūno žvalgo vyr. ltn. Jono Tumelio kūnas.

Lakūnas žvalgas vyr. ltn. Jonas Tumelis su lakūnu vyr. psk. Miku Mažonu lėktuvo SVA-10 kabinoje


Susidūrimo metu stipriai pažeistas kpt. S. Stanaičio pilotuojamas lėktuvas – pažeisti vairai, nuolaužos pažeidė variklį. Lakūnui pavyko suvaldyti lėktuvą ir sušvelninti smūgį. Lėktuvas nukrito ant trečiojo forto pylimo. Lėktuvas sudaužytas nepataisomai, o juo skridę lakūnai sunkai sužeisti.

Žuvę lakūnai vyr. psk. Mikas Mažonas ir vyr. ltn. Jonas Tumelis buvo pašarvoti 2 eskadrilės angare, abu palaidoti Kauno kapinėse aviatorių kampelyje, sovietmečiu naikinant kapines perlaidoti Aukštosios Panemunės kapinėse.


Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1928 liepos 19d. numeris.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.
Savaitraštis „Karys“ 1928 m. nr. 30, 31.
Dienraštis „Lietuvos žinios“ 1928 m. liepos 19 d. numeris.
Dim. Kpt. Simas Stanaitis „Likimo vingiai“ 85-86 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis