Stepono Dariaus giminės II d. Žmona ir jos šeima.

NERIJUS KORBUTAS


Straipsnių ciklo „Dariaus giminės“ I-oje dalyje apžvelgtos Stepono Dariaus šeimos išvykimo į Ameriką aplinkybės, gyvenamųjų vietų kaita, patėvio, motinos, brolių ir seserų gyvenimai ir likimai.
Šioje, II-ojoje dalyje apžvelgiama S.Dariaus žmonos Jaunutės Liudvikos Škėmaitės šeima. Straipsnelyje dar labai daug tuščių vietų, trūksta galybės faktų ir datų, tad turintys kuo papildyti ar norintys pataisyti - rašykite straipsnio apačioje nurodytu el. paštu.


• • • • • • • • • • • •Steponas Darius su žmona Jaunute 1924 m.
Kauno miesto muziejaus fotografija / www.limis.ltS.DARIAUS ŽMONA JAUNUTĖ ŠKĖMAITĖJaunutė Liudvika Škėmaitė 1924 m.
Audronės Guigienės asm. albumas


Jaunutė Liudvika Škėmaitė gimė 1905 m. kovo 17 d. (naujuoju stiliumi kovo 30 d.) nedideliame Ščercovo (Szczerców) miestelyje, Lodzės vaivadijoje, vidurio Lenkijoje. Tėvai: Andriejus Škėma ir Liudvika Ipolita Nikolajūtė. Mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje Žaliakalnyje, dirbo mokytoja. Jaunystėje žaidė krepšinį.Jaunutės Liudvikos Škėmaitės krikšto nuorašas.
Kauno regioninis valstybės archyvas


1924 m. rugsėjo 23 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune ištekėjo už Stepono Jucevičiaus Dariaus.


Stepono Jucevičiaus Dariaus ir Jaunutės Liudvikos Škėmaitės santuoka 1924 m.
Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga. 1917-1926 m.


1925 m. gegužės 10 d. šeimai gimė duktė Nijolė Marija Jucevičiūtė Dariūtė (toliau tekste - Nijolė Dariūtė).

1933 m. liepos 17 d. žuvus Steponui Dariui Janutė Darienė tapo našle.


Stepono Jucevičiaus Dariaus žūties metrika 1933 m.
Lietuvos Valstybinis istorijos archyvas


Praėjus keletui metų po S.Dariaus žūties, ištekėjo už mokytojo, Rūdiškių mokyklos vedėjo Jono Čižinausko. Šeima pasistatė namą Aleksote, S.Dariaus įgytame sklype Lakūnų plente, gimė duktė Audronė (Čižinauskaitė - Guigienė).
Jaunutė ir antrasis vyras J. Čižinauskas.
Audronės Guigienės asm. albumas
Jaunutės ir Jono Čižinauskų namas Aleksote.
Audronės Guigienės asm. albumasJaunutė Čižinauskienė.
Audronės Guigienės asm. albumasJaunutė mirė 2000 m. sausio 8 d., palaidota Kauno rajone, Jonučių kapinėse.
Antrasis Jaunutės vyras Jonas Čižinauskas mirė 1973 m.

• • • • •JAUNUTĖS TĖVAI, SENELIAI
Jaunutės tėvas Andriejus Škėma 1931 m.
Kauno regioninis valstybės archyvas


S.Dariaus žmonos Jaunutės Škėmaitės tėvas Andriejus Škėma gimė 1870 m. Girininkų km. Pakuonio valsč. Kauno apskr. Jo tėvai - valstiečiai Mykolas Škėma ir Ona Keturakytė.
A.Škėma Lenkijoje dirbo mokyklų inspektoriumi, Lietuvoje Centrinio Valstybės knygyno vedėju.Jaunutės motina Liudvika Ipolita Škėmienė 1920 m.
Kauno regioninis valstybės archyvas


Jaunutės motina Liudvika Ipolita Nikolajūtė gimė 1883 m. spalio 11 d. Kaune . Jos tėvai - bajorai Vladimiras Nikolajus ir Ipolita Pranckevičiūtė.
Liudvikos Ipolitos Nikolajūtės krikštas Kaune 1883 m.
Kauno Švč. Trejybės RKB gimimo metrikų knyga. 1880-1884 m.


Jaunutės Škėmaitės tėvai Andriejus ir Liudvika susituokė 1900 m. rugpjūčio 14 d. Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje.Andriejaus Škėmos ir Liudvikos Ipolitos Nikolajūtės santuoka Kaune 1900 m.
Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga. 1897-1916 m.


Savo senelius, Andriejų ir Liudviką Škėmas savo atsiminimuose Nijolė Dariūtė prisimena taip: „Mano gerieji seneliai, mamos tėvai, Liudvika ir Andrius Škėmos, buvo įsikūrę Panemunėje, ant Nemuno skardžio. Darbštusis senelis, kurį mes, anūkai, vadindavome Diedeliu, savo sklype buvo įsiveisęs didelį, gražų sodą. Augino įvairių veislių obelis, vyšnias, retų veislių, nuostabaus aromato, skonio ir dydžio kriaušes bei slyvas, įvairius vaiskrūmius, lazdynus. Močiutė mėgo gėles. Dar ir dabar kelios prieš pusę šimtmečio Diedelio pasodintos obelys gausiai veda vaisius, o močiutės nuostabus alyvų krūmas pavasariais tebedžiugina širdį didžiulėmis, kvapniomis, violetinių žiedų kekėmis.“

Andriejaus ir Liudvikos Škėmų likimai lieka neaiškūs.


• • • • •


JAUNUTĖS SESUO, BROLIAIJaunutės sesuo Aldona Andrėja Škėmaitė 1920 m.
Kauno regioninis valstybės archyvas


Aldona Andrėja Škėmaitė gimė 1902 m. vasario 11 d. Ščercovo (Szczerców) miestelyje, Lodzės vaivadijoje, vidurio Lenkijoje. 1923 m. spalio 28 d. Didvyžių bažnyčioje ištekėjo už Vinco Daudvardžio (Daugvardo).


Vinco Daugvardo ir Aldonos Škėmaitės santuoka 1923 m.
Kauno regioninis valstybės archyvasVincas Daugvardas 1920 m.
Kauno regioninis valstybės archyvas


Vincas Daugvardas g. 1893 m. spalio 25 d.
Dirbo žurnalistu, Šaulių sąjungos kultūros ir švietimo skyriaus viršininku.
1941 m. gegužės 8 d. suimtas, išvežtas link Minsko, sušaudytas prie Igumenės 1941 m. birželio 26-27 d.


A.Škėmaitė Daugvardienė dirbo mokytoja. Koks Jaunutės sesers Aldonos likimas, kada ir kur mirė - lieka neatsakyta.


• • • • •
Jaunutės brolis Antanas Algirdas Škėma 1940 m.
Kauno IX forto muziejaus fotografija / www.limis.lt


Antanas Algirdas Škėma g. gimė 1908 m. sausio mėn. 15 d. Baigė Karo mokyklą Kaune, studijavo Čekoslovakijoje Arduino miesto aukštesniojoje technikos mokykloje. 1941 m. birželio mėn. 15 d. sumtas NKVD ir išvežtas į Norilską.
1942 m. lapkričio mėn. 1 d. sušaudytas Norilsko pataisos darbų kolonijoje.
Žmona - Ona Bublytė, sūnus Algirdas.


• • • • •


Liudas Škėma g. ? - m.?

Apie Jaunutės Škėmaitės brolį Liudą nepavyko aptikti jokių žinių. Jeigu galite patvirtinti ar paneigti, kad žemiau esančioje fotografijoje tarp L.Našlėnienės ir J.Škėmaitės Darienės stovintis jaunuolis yra Liudas Škėma - parašykite straipsnelio apačioje nurodytu adresu.Dariaus ir Girėno laidotuvės, 1933 m.
Iš kairės stovi: J.Našlėnas, Dariaus sesuo L.Našlėnienė, X, Jaunutė ir jos tėvas A.Škėma.
X pažymėtas asmuo, tikėtina, Jaunutės brolis Liudas Škėma.
Audronės Guigienės asm. albumas


• • • • •


DUKTĖ NIJOLĖ DARIŪTĖ - MAŠTARIENĖNijolė Dariūtė su motina, apie 1928 m.
Audronės Guigienės asm. albumasS.Dariaus ir J.Škėmaitės duktė Nijolė gimė Kaune 1925 m. gegužės 10 d. Lietuvos gydytoja terapeutė, medicinos mokslų kandidatė, tapytoja, visuomenės veikėja.
Mokėsi Kauno Jono Jablonskio mokykloje. 1948 m. baigė Kauno universitetą. Nuo 1963 m. medicinos mokslų kandidatė.
1951–1980 m. Kauno medicinos instituto dėstytoja, nuo 1964 m. – docentė. Spaudoje paskelbė per 60 straipsnių, iš jų – 40 mokslinių. 1973 m. pradėjo tapyti, nutapė per 150 paveikslų.
Puoselėjo tėvo Stepono Dariaus ir jo bendražygio S.Girėno atminimą. Viena ir su bendraautoriais išleido keletą Lituanicos skrydžio tematikos knygų.
Mirė 1990 m. spalio 22 d. Kaune.
Čikagoje, prie paminklo Dariui ir Girėnui 1972 m.
Iš kairės: V.Peseckas, N.Maštarienė, Dariaus sesuo K.Stulpinienė, E.Jasiūnas.
E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas 1933-1993
S.Dariaus žmona ir duktė, 9-as deš.
Audronės Guigienės asm. albumas


Nijolės Dariūtės vyras – Adolfas Maštaras.

A.Maštaras gimė 1920 m. vasario 26 d. JAV, Lietuvos gydytojas chirurgas, pedagogas, mokslininkas, Kauno medicinos instituto dėstytojas, Kauno klinikų chirurgas.
Mirė 1990 m. vasario 9 d.
Maštarų šeimos kapas Jokūbavo kapinėse.
J. Kanarsko fotografija / www.limis.lt


Nijolė ir Adolfas Maštarai palaidoti Jokūbavo kapinėse, Kretingos r., Maštarų šeimos kape.

Jų vaikai, Stepono Dariaus ir Jaunutės Škėmaitės anūkai - Skirmuntas ir Giedrė.
S. Dariaus anūkas Skirmuntas Maštaras
V. Petrošiaus fotografija/ www.alfa.lt


Užbaigiant straipsnelį verta paminėti, kad nei Stepono Dariaus seserys, nei broliai nesusilaukė vaikų, tad Nijolė Marija Dariūtė Maštarienė ir jos vaikai bei vaikaičiai - vieninteliai, istorijos užgimusios dar XIX a. pabaigoje Žemaitijoje, Jono Jucevičiaus ir Augustinos Vaišvilaitės šeimoje, tęsėjai.

• • • • •


Ši „Dariaus giminių“ dalis toli gražu nebaigta. Atsiradus naujai informacijai straipsnelis bus taisomas ir pildomas. Kviečiu atsiliepti gimines ar kitus asmenis turinčius kuo ir norinčius prisidėti. Tikslas - šį vardų ir datų rinkinį paversti pilnaverčiu straipsniu pasakojančiu apie Stepono Dariaus žmonos Jaunutės šeimą. Dėkoju jums iš anksto.


• • • • •


ŠALTINIAI:A.Jasiulionio interviu su J.Dariene apie 1985-1990 m. / youtube.com
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA)
Kauno regioninis valstybės archyvas (KRVA)

E.Jasiūnas - Darius ir Girėnas 1933-1993

www.tv3.lt
www.alfa.lt
www.limis.lt
www.geni.com
www.spauda.lt
www.epaveldas.lt
www.wikipedia.org
www.plienosparnai.lt


2021.01.08

• Stepono Dariaus giminės I d. Amerika
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus šeimą ir jos gyvenimą Amerikoje.

• Stepono Dariaus giminės III d. Tėvai, broliai ir seserys
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus tėvus, kitus šeimos narius.

• Stepono Dariaus giminės IV d. Tėvas
Nerijaus Korbuto straipsnis apie S.Dariaus tėvą, jo genealoginę liniją.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis