Bulvičius AlbinasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1904-1941


1904 08 29
Kunigiškių k., Bartininkų vls., Vilkaviškio aps. gimė Bulvičius Albinas. Išklausė VDU Ekonomikos skyriaus 7 semestrus.

1927 09 10 įstojo į Karo mokyklą.

1929 10 07 ją baigęs (XI laid..) leitenanto laipsniu paskirtas į 4 art. pulką 5 baterijos jaun. karininku.

1930 10 15 paskirtas pulko iždininku.

1932 11 23 pakeltas į leitenantus.

1933 09 09
baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Artilerijos skyrių (Vlaid.).

1935 10 23 baigė Karo aviacijos mokyklos kursus (II laid.) ir perkeltas į Karo aviacijos mokyklą mokomosios grupės instruktoriumi.

1937 09 08 suteiktas kapitono laipsnis.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK aviaeskadrilę.

1941 birželį pasitraukė iš kariuomenės dėl galimo arešto.

1941 06 23 kilus Vokietijos-SSRS karui žuvo prie Kurklių, netoli Ukmergės, vokiečių aviacijos antskrydžio metu.

1942 02 19 palaikai perlaidoti Kauno kapinėse šalia kitų lakūnų.

Apdovanotas:

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis