Elisonas Vilhelmas
1897 - 1969


1897 04 14 Aukštutinės Palėvenės dvare, Kupiškio vls., Panevėžio aps. Karolio ir Elžbietos Vyšniauskaitės Elisonų šeimoje gimė sūnus Elisonas Vilhelmas.

1918 Tomske baigė vidurinės politechnikos m-los 7 klases.

1919 03 31 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenės Panevėžio batalioną, paskirtas į 1 kuopą.

1919 05 - 10 tarnaudamas 4 pėst. pulke kovojo su bolševikais.

1919 05 07 įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (I laid., Karo mokyklos II laid.) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į karo aviaciją oro žvalgu.

1920 07 05 perkeltas į Inžinerijos dalinį sandėlių viršininko padėjėju.

1921 05 29 paskirtas Technikos tiekimo dalies ryšių ir susisiekimo sandėlio v-ku.

1922 12 22 Kauno tvirtovės turtų apsaugos komandos viršininko pavaduotojas, vėliau viršininkas.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 02 23 perkeltas į Karo technikos valdybą Technikos tiekimo skyriaus sandėlių raštvedžiu, vėliau buhalteriu.

1925 10 31 baigė Aukštųjų karo technikos kursų Elektromechanikos skyrių (I laid.).

1927 02 16 pakeltas į kapitonus.

1928 baigė suaugusiųjų g-ją Kaune.

1929 05 01 paskirtas Užsakymų dalies raštvedžiu.

1930 11 23 pakeltas į majorus.

1935 08 01 pertvarkius Karo technikos valdybą paskirtas Karo technikos tiekimo skyriaus Centrinio inžinerijos sandėlio viršininku bataliono vado teisėmis.

1939 09 01 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1940 apsigyveno tėviškėje.

1969 04 03 mirė. Palaidotas Noriūnuose, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Savanorių medaliu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.
Papildyta svetainės administracijos.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis