Kudarauskas Juozas


1893 - ?


1893 11 13 Puvočių k. Merkinės vls., Alytaus aps. gimė Kudarauskas Juozas. Prie Maskvos mokslo apygardos kvočiamojo k-to baigė mokslus namuose.

1914 10 išlaikė liaudies m-los mokytojo egzaminus.

1919 06 01 priimtas į Lietuvos kariuomenės Gen. štabo Rikiuotės skyrių vyresn. raštininku.

1919 10 01 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 08 01 perkeltas į Vilniaus komendantūrą ūkio skyriaus vyresn. raštvedžiu.

1920 12 11 – į Gen. kariuomenės štabo Žvalgybos skyrių valdininku ypatingiems reikalams.

1921 07 01 paskirtas 4 žvalgų punkto v-ku.

1922 03 17 – 12 žvalgų punkto raštvedžiu.

1922 04 01 – 5 žvalgų punkto valdininku ypatingiems reikalams.

1923 03 26 perkeltas į Karo ligoninę iždininku.

1923 10 19 – į Aviacijos v-bos mokomąją eskadrilę raštininku.

1927 02 08 – į Kėdainių aps. komendantūrą.

1927 05 14 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1929 11 23 pakeltas į kapitonus.

1935 0110 perkeltas į Alytaus aps. komendantūrą raštvedžiu.

1937 11 05 – į I pėst. divizijos štabą, paskirtas divizijos intendantūros raštvedžiu.

1939 07 28 pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

Žmona – Joana Jezukevičiūtė.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis