Antanas Vytautas PlaušinaitisKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1898-1954


1898 09 25 Kuodžių k., Sintautų vls., Šakių aps. gimė Plaušinaitis Antanas Vytautas. Mokėsi Marijampolės g-joje. 1 pasaul. karo metu pasitraukęs į Rusiją mokėsi M.Yčo g-joje Voroneže, 1917 baigė 4 klases.

1920 10 01 grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku.

1922 04 01 - mokomosios kuopos jaun. karininku.

1925 05 11 - pulko adjutantu.

Nuo 1925 08 25 mokėsi Aviacijos kursuose.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1926 0216 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1926 07 01 perkeltas į 4 oro eskadrilę.

1927 10 01 suteiktas oro žvalgo vardas.

1930 11 23
pakeltas į kapitonus.

1931 išleido knygelę „Oro žvalgyba“.

1931 06 15
už tai, kad nušovė moterį, suimtas, įkalintas Karo kalėjime.

1932 01 22 Kariuomenės teismo nuteistas 4 metams kalėjimo, atimtas laipsnis ir karininko teisės.

1932 07 22 Resp. Prezidento aktu bausmė sumažinta iki 2 metų.

1934 - 1938 07 Lietuvos aeroklubo administratorius. Knygos „Priešlėktuvinė krašto apsauga“ (1934) autorius.

1935 03 - 1937 06 redagavo „Lietuvos sparnus“.

1938 03 08 Resp. Prezidento aktu grąžintas laipsnis ir karininko teisės.

1938 08 23
civiliu tarnautoju priimtas į Kariuomenės intendantūrą maisto ir pašaro dalies skaitvedžiu, vėliau technikos komisijos raštvedžiu.

1940 12 11 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais dirbo Marijampolės cukraus fabrike.

Nuo 1944 Marijampolės 1 g-jos (Rygiškių Jono) rusų kalbos mokytojas.

1954 02 07 mirė, palaidotas senosiose miesto kapinėse.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Žmona — Matilda Chmieliauskaitė.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.


Aviacijos kapitono Antano Vytauto Plaušinaičio kapas Marijampolės senosiose kapinėse. Loretos Skinkienės nuotrauka, 2019 m. birželis• KRUVINA DRAMA AUKŠTOJOJE FREDOJE
1931 m. vasaros tragiški įvykiai palietę du 4-osios eskadrilės karininkus

• 4-OJI ESKADRILĖ
4-osios (žvalgybos) eskadrilės aprašymas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis