Tautinė eskadrilė


1940 spalio 12 d. įsakymu Karo aviacijai Nr. 87 į 29-ojo šaulių teritorinio korpuso atskirąją eskadrilę paskirti:

1. Mjr. Jurgis Kovas (eskadrilės vadu). Žvalgas
2. Mjr. Balys Brazys. Pilotas
3. Mjr. Petras Masys (vyriausias eskadrilės šturmanas). Žvalgas, 3 eskadrilės vadas
4. Kpt. Albinas Bulvičius (eskadrilės štabo viršininkas). Žvalgas, aviacijos štabo lll-io skyriaus viršininkas
5. Inž. kpt. Kostas Seklaitis (ryšių tarnybos viršininkas).
6. Kpt. Matas Palubinskas (raštvedys -buhalteris).
7. Kpt. Mečys Brazaitis (fotolaboratorijos vedėjas).
8. Kpt. Vytautas Žižys . Žvalgas.
9. Kpt. Vaclovas Žukas l-mos grupės žinių karininkas.
10. Kpt. Juozas Vaičeliūnas . Žvalgas.
11. Kpt. Vladas Šlikas . Žvalgas.
12. Kpt. Juozas Žilys . Pilotas.
13. Kpt. Viktoras Sakalas (eskadrilės vyr. ginklininkas).
14. Kpt. Norbertas Adomkaitis . Pilotas.
15. Kpt. Jonas Kazokaitis . Žvalgas.
16. Kpt. Arturas Drejeris . Buhalteris
17. Kpt. Jonas Palėjus . Tvarkė eskadrilės ūkį.
18. Kpt. Antanas Naujokas . Autobūrio vadas.
19. Kpt. Juozas Pušneraitis . Paleistas į atsargą 1940.12.31.
20. Kpt. Aleksas Mariūnas . Pilotas.
21. Kpt. Kostas Biknius . Pilotas . Suimtas
22. Ltn. Kazys Markus . Žvalgas.
23. Ltn. Medardas Vasiliauskas . Aerodromo kuopos vadas.
24. Ltn. Aleksandras Kostkus . Pilotas.
25. Ltn. Vladas Malinauskas . Pilotas.
26. Ltn. Viktoras Kantauskas . Pilotas.
27. Ltn. Petras Aleksonis . Pilotas.
28. Ltn. Bronius Norkus . Pilotas
29. Ltn. Juozas Kalasiūnas . Žvalgas.
30. Ltn. Juozas Karosas . Žvalgas.
31. Ltn. Vytautas Bieliauskas . Žvalgas.
32. Ltn. Antanas Špokas . Žvalgas.
33. Ltn. Stasys Šeštokaitis . Pilotas.
34. Ltn. Balys Morkūnas . Žvalgas.
35. Ltn. Juozas Kasperas . Žvalgas.
36. Ltn. Vytautas Stankūnas . Žvalgas.
37. Ltn. Petras Urbietis . Žvalgas.
38. Ltn. Antanas Navaitis . Žvalgas.
39. Ltn. Bronius Oškinis . Pilotas.
40. Ltn. Mečys Bužėnas . Pilotas.
41. Ltn. Albinas Molis . Žvalgas.
42. Ltn. Bronius Sergautis . Žvalgas.
43. Ltn. Stasys Bulota . Žvalgas..
44. Ltn. Pranas Matulionis . Ūkio būrio vadas.
45. J.ltn. Jurgis Kasmauskas . Pilotas
46. J.ltn. Vladas Baškys . Žvalgas
47. J.ltn. Vytautas Ilgūnas . Pilotas. Meterologijos tarnybos vadovas.
48. J.ltn. Aleksandras Morkus . Pilotas.
49. J.ltn. Kazys Petrikas . Žvalgas.
50. J.ltn. Kazys - Justinas Grigaitis . Inžinierius - ginklininkas.
51. J.ltn. Antanas Gerdaitis . Inžinierius -ginklininkas
52. J.ltn. Jonas Valys . Pilotas.
53. J.ltn. Vytautas Baltutis . Žvalgas.
54. J.ltn. Antanas Janulis . Gydytojas.
55. Vrš. Motiejus Garunkštis . Pilotas.
56. Psk. Povilas Vintis . Pilotas.
57. Psk. Albinas Eidukonis . Pilotas.
58. Psk. Povilas Liukpetris . Pilotas.

1940 lapkričio 2 d. Karo aviacijos likvidacinės komisijos įsakymu Nr. 1 remiantis Pribovo sl. įsakymu Nr. 0168 nuo tų metų spalio 22 d. į 29 korpuso atskirąją eskadrilę paskirti:

1. Ltn. Klemensas Putna . Žvalgas.
2. J.ltn. Juozas Martusas . Žvalgas.

Be jau išvardintų, eskadrilėje tarnavo:

1. Vrš. Petras Kreivys . Pilotas.
2. J.psk. Juozas Astikas . Pilotas.
3. J.psk. Aleksas Guja. Pilotas.

Be šių karininkų, eskadrilėje dar tarnavo septyni rusai motorų specialistai, iš jų vienas – inžinierius. 1941 metų pavasarį į eskadrilę atvyko dar apie 100 raudonarmiečių naujokų.


Šaltinis: Plieno Sparnai. A.Navaitis. Karo aviacijos paskutinieji metai. Nr.2 Kaunas 1992
El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas 2009


GRĮŽTI Į OKUPACIJA. LIKVIDACIJA. TAUTINĖ ESKADRILĖ PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis