Juozas Vaičeliūnas

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1908-1992


Juozas VAIČELIŪNAS gimė 1908 m. rugsėjo 8 d. Stumbriškių k., Pušaloto vlsč., Panevėžio aps.

1930 m. baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune, o 1932 m. – Karo mokyklą jaunesniojo leitenanto laipsniu.

1932 - 1934 m. tarnavo 4-ajame pėstininkų pulke Panevėžyje.

1935 m. perkeltas į Karo aviaciją. Tarnavo lakūnu žvalgu iki sovietų okupacijos.

1938 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1941 06 15 Juozas Vaičeliūnas Karo aviacijoje buvo skraidęs 406 val. 05 min.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. spalio 1 d. paskirtas karo lakūnu į 8-ąją eskadrilę.

1940 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 87 paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją eskadrilę Ukmergėje. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, su kitais eskadrilės lakūnais lėktuvais perskrido iš Pabradės į Siesikus.

1941 m. birželio 24 d. iš Siesikų parskrido į Ukmergę išsiaiškinti padėties, o iš ten į Kauną. Kaune buvo apšaudyti ir ieškodami kontaktų su lietuviais partizanais nusileido prie Zapyškio. Kontaktų su lietuviais partizanais Kaune užmegzti nepavyko. Vokiečių kariškių buvo nuvežti į Vilkaviškio komendantūrą, o iš ten į Karaliaučių. Iš Karaliaučiaus pervežti į Lodzę, kur prasidėjo karo belaisvių gyvenimas. Po ilgų kelionių eskadrilės lakūnai, buvę karo belaisviai, 1941 m. spalio 10 d. buvo atvežti į Šiaulių kalėjimą ir iš ten paleisti namo.

1942 - 1944 m.
dirbo Panevėžio apskrities viršininko padėjėju.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Po karo gyveno Kemptene, lietuvių karo pabėgėlių stovykloje, Bavarijoje. Nuo 1948 m. gyveno Sadberyje, Kanadoje.

1972 m. išėjęs į pensiją apsigyveno Toronte. Parašė tris stambius veikalus karinės istorijos tematika: „Tėvynės sargyboje“ (1955 m.), „Žymieji karo vadai“ (1958 m.), „Antras pasaulinis karas“ (1960 m.).

Mirė 1992 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Mississau Šv. Jono lietuvių kapinėse, netoli Toronto.


APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940 08 28).

Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


• JUOZAS VAIČELIŪNAS "TĖVYNĖS SARGYBOJE"
Karo lakūno, aviacijos kapitono Juozo Vaičeliūno atsiminimų knyga, apimanti jo tarnybos kelią nuo 1932 iki 1941 m.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis