Ruseckas Vincas


1898-1942


1898 07 07 Ingavangio k., Klebiškio vls., Marijampolės aps. gimė Ruseckas Vincas. Baigė Veiverių mokytojų seminariją.

1919 01 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėst. pulką, iš jo perkeltas į Karo aviacijos mokyklą, paskirtas ūkvedžiu, vėliau mokinių maitinimo prižiūrėtoju.

1919 12 16 baigus Karo mokyklą (II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas Aviacijos dalies sandėlio prižiūrėtoju.

1920 04 10 perkeltas į 9 pėst. pulką.

1920 08 05 – perkeltas tiekimo v-ko žinion, paskirtas centrinių įstaigų raštininkų kuopos vado padėjėju, ėjo kuopos vado ir rūmų komendanto pareigas.

1922 01 01
perkeltas į KAM kanceliariją, 04 01 - į Kariuomenės intendantūrą, paskirtas karininku ypatingiems reikalams.

1924 01 16 – 5 pėst. pulko 6 kuopos jaun. karininku.

1924 02 25 pačiam prašant paleistas į inžinerijos karininkų atsargą.

Nuo 1927 dirbo Prekybos departamente komercijos vedėjo padėjėju.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1942 07 09 mirė Šilavote, Ukmergės aps., palaidotas Šilavoto kapinėse.

Žmona – Elžbieta Paulionaitė.


Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1929).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis