Kazys Papečkys „Du vardai granite“red. Kazys Papečkys „Du vardai granite“
Kaunas: Sakalas, 1936 m. 63 psl.Ar nugalės beribius plotus
Ir sūkurius audringus?
Ar jūros putų pašarvotas
Suglaus sparnus galingus

Kazys Binkis, Lituanica 1936 m.


Liudas Gira Įvadiniame knygos žodyje rašė: „iš visų naujosios lietuvių tautos istorijos karžygių vardų neabejotinai populiariausi, plačiausiai pagarsėję visoje tautoje – dviejų mirties ir kraujo brolių, Dariaus ir Girėno, vardai <....> nenuostabu, kad jų žygis ir tragiškoji jų mirtis susilaukė stipresnių ar silpnesnių atbalsių ir grožinėje mūsų literatūroje“. Tarpukariu garsios knygų leidyklos „Sakalas“ išleistoje knygelėje spausdinama 18 autorių eilėraščiai skirti Dariaus ir Girėno skrydžiui atminti. 1200 egzempliorių išleistoje knygoje galima rasti Kazio Binkio, Petro Vaičiūno, Stepono Zobarsko, Pauliaus Preikšto ir kitų žymių rašytojų eiles.


Turinys:

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis