Peseckas Leonardas
Karo lakūnas. Aviacijos pulkininkas leitenantas.
1899-1976


1899 09 15 Remeikių k., Vabalninko vls., Biržų aps. gimė Peseckas Leonardas.

1914 baigė Vilniaus realinės g-jos 6 klases.

1919 01 24 su savo žirgu savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 husarų eskadroną. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Jiezno ir Alytaus.

1919 04 03 įstojo į Karo aviacijos m-lą.

1919 12 16 ją baigus (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

1920 01 10 – specialistų komandos vadu, 10 01 - eskadrilės komandos v-ku.

1920 10 04 -11 21 kaip oro žvalgas dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, atliko 3 skridimus į frontą.

1920 10 04 dalyvavo bombarduojant Varėnos geležinkelio stotį.

1920 11 18 pirmą kartą išskrido savarankiškai.

1921 05 01 perkeltas į 2, 07 01 – į 1 oro eskadrilę.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas eskadrilės adjutantu.

1924 06 02 suteiktas karo lakūno vardas.

1925 08 01 paskirtas 4 eskadrilės vadu.

1926 vienas iš pirmųjų Karo aviacijoje pradėjo naktinius skrydžius.

1926 12 17 valstybinio perversmo dalyvis.

1927 05 01 kartu su Steponu Dariumi ir kt. dalyvavo steigiant Lietuvos aeroklubą.

1928 02 16 pakeltas į kapitonus.

1928 09 21 ore užsidegus lėktuvui kartu su skridusiu K.Šimkumi išlipę ant sparnų sugebėjo nusileisti, bet smarkiai apdegė.

1928 09 21 už ypatingą pasižymėjimą avarijos metu pakeltas į majorus.

1931 08 29 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus.

1933 07 27 paskirtas Zoknių įgulos v-ku.

1934 05 09 – Garbės ženklo „Plieno sparnai“ tarybos p-ku,

1934 09 01 – 6 eskadrilės Kaune vadu.

1936 04 09 pakeltas į plk. leitenantus.

1936 09 21 paskirtas 1 grupės (2, 6 ir 8 žvalgybos eskadrilės) vadu.

Iki 1934 pab. karo aviacijoje atliko 1696 skrydžius, kurių trukmė 1162 val.

1938 06 24 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1938 - 40 dirbo Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, nuo 1940 – Trikotažo treste, audinių f-ko „Lima“ direktoriumi.

1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno Vienoje, Regensburge, Šeinfelde. UNRRA lietuvių stovyklos automobilių garažo vedėjas, Šeinfeldo lietuvių sporto klubo „Kovas“ p-kas.

1949 emigravo į JAV. Dirbo Ford gamyklose Detroite, vėliau gyveno Čikagoje. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje, LKVS „Ramovė“ Detroito skyriaus p-kas.

1976 05 29 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. Atsiminimų knygos „Karo lakūno pasakojimai“, išleistos (1992, 2006) Kaune, autorius.

Vedęs, pirmoji žmona – Ona Drąseikaitė (1902-1931), sūnus – Vytautas (1923), duktė – Rimutė (1925);
antroji žmona – Jadvyga Ščiukaitė (1919-2001).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Savanorių (1929)
Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932),
Čekoslovakijos karo lakūno piloto garbės ženklu (1927),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929),
Latvijos aviacijos pulko garbės ženklu (1937),
Estijos karo lakūno garbės ženklu.

GRĮŽTI Į LEONARDAS PESECKAS PAGRINDINĮ PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis