Jonaitis (Jonavičius) JuozasOro žvalgas.
1907 - ?


1907 08 15 Giraitės k., Šventežerio vls., Seinų aps. gimė Jonaitis (Jonavičius) Juozas. Mokėsi Seinų „Žiburio“ g-joje.

1924 10 05 įstojo į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigus (IX laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1928 05 07 – 2 ulonų pulko 2 eskadrono jaun. karininku.

1930 baigė trumpalaikius karininkų ugniagesių kursus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 09 30 pakeltas į leitenantus.

1933 10 09 baigus ginklų rūšių karininkams Oro žvalgų kursus (I laida) suteiktas oro žvalgo vardas.

1933 10 16 paskirtas 2 eskadrono vyr. karininku.

1934 07 19 – pulko žinių karininku.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus.

1936 02 28 patvirtintas pulko adjutantu.

1937 12 09 paskirtas Technikos eskadrono vadu.

1938 02 27 patvirtintas be tiesioginių pareigų, ir pulko teismo pirmininku.

1940 01 13 perkeltas į 3 dragūnų pulką ir paskirtas Technikos eskadrono vadu.

1940 09 24 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 616 art. pulko štabo v-ko padėjėju.

1940 10 08 perkeltas į Žvalgybos batalioną.

1941 06 14 suimtas Pabradės poligone ir išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1942 12 02 Taimyro apygardos teismo nuteistas 10 metų kalėti.

1951 04 20 paleistas iš lagerio ir ištremtas į Dudinką, Krasnojarsko kr.

1956 04 12 iš tremties paleistas.

1957 grįžo į Lietuvą, vėliau emigravo į Lenkiją.

Žmona – Veronika Bazevičiūtė, duktė – Vida Teresė (1936).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis