Av. vyr. psk. Jonas Stankūnas1906†1930


Aviacijos vyr. psk. Jonas Stankūnas gimė 1906 balandžio 8d. Šakių aps. Lekėčių vls. Kurynės kaime. Baigęs keturias gimnazijos klases 1927 gegužės 1 d.pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 5-ajį DLK Kęstučio pėstininkų pulką.
Gegužės 17d. pradėjo tarnybą mokomojoje kuopoje, kurią baigė tų pačių metų spalio 14d. turėdamas grandinio laipsnį. Baigęs privalomąją tarnybą pareiškė norą tarnauti kariuomenėje liktiniu. 1928 birželio 28 d. pakeltas į jaun. puskarininkius. Pačiam prašant 1929 balandžio 22 d. perkeltas į karo aviaciją, paskirtas į 1-ąją eskadrilę. Priimtas į puskarininkių lakūnų mokyklą. Čia su instruktoriumi atliko 75 mokomuosius skrydžius ir 1929 liepos 2d. su lėktuvu LVG C.VI pirmą kartą išskrido savarankiškai. 1929 m. gruodžio 5d. buvo perkeltas į 4 oro eskadrilę. 1929 gruodžio 20 d. sėkmingai baigė puskarininkių lakūnų mokyklą, pakeltas į vyr. puskarininkius, suteiktas II – ojo rango karo lakūno vardas ir nuo gruodžio 23 d. 4 eskadrilės etatinis karo lakūnas.

1930 spalio 20 d. vyr. psk. Stankūnas lėktuvu Fokker D.VII išskrido į aukštojo pilotažo pratimus. Pakilęs su vienviečii lėktuvu ir padaręs nurodytus pratimus J. Stankūnas 12:15 val. esant apie 400 m. aukštyje staiga paleido lėktuvą suktuku kristi žemyn, nėra žinoma ar pilotas sąmoningai ėmėsi atlikti šį pavojingą triuką ar nebeįstengė lėktuvo suvaldyti ir išlyginti. Lėktuvas praktiškai nevaldomas dideliu greičiu smigo žemyn ir pilotui nesugebėjus jo išvesti iš suktuko- visa jėga lėktuvo priekiu trenkėsi į žemę, netoli aerodromo esančių Universiteto chemijos – fizikos rūmų.
Į nelaimės vietą skubiai atvyko aerodrome buvę karininkai, tačiau vyr. psk. Jonas Stankūnas ištrauktas iš po sudužusio lėktuvo skeveldrų buvo negyvas. Stipriai sužalotas piloto kūnas buvo susuptas į lėktuvo drobinės sparnu liekanas ir nuneštas į eskadrilės ligoninę. Spėjama, jog ore įvyko kažkokia nelaimė, nes pilotas nepasinaudojo parašiutu, kurį turėjo su savimi.


Karo lakūno aviacijos vyr. psk. Jono Stankūno laidotuvės.
Keliamas karstas ant lėktuvo liemens.


1930 spalio 21d. 9 val. už velionį Įgulos bažnyčioje buvo laikomos pamaldos, kuriose dalyvavo aviacijos karininkai ir kt. o vėliau pagal visas tradicijas vyr. psk. Jonas Stankūnas palydėtas į Kauno miesto kapines, aviatorių kampelį. Sovietmečiu naikinat šias kapines palaikai perkelti į Aukštosios Panemunės kapines.


Literatūra:
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1930 spalio 21 dienos numeris.
Savaitraštis „Karys“ 1930 m. nr. 43.
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palužę sparnai“.
Savaitraštis „Mūsų laikraštis“ 1930 spalio 25 d. numeris.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis