Jonas Špokevičius
Karo lakūnas. Aviacijos majoras.
1901-1941


Jonas ŠPOKEVIČIUS gimė 1901 01 17 Gudgalių k., Vaškų vls., Biržų aps.

1911 - 15 mokėsi Mintaujos (Jelgava) g-joje Latvijoje.

1918 - 20 – Panevėžio g-joje.

1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskiras 4 pėst. pulko mokomosios kuopos jaun. karininku.

1924 12 baigė fizinio lavinimo kursus.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 09 21 pasiųstas į aviacijos kursus.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1926 06 23 baigė aviacijos kursus, perkeltas į 3 eskadrilę oro žvalgu.

1927 05 04 paskirtas eskadrilės ginklininku, vėliau adjutantu.

1928 11 23 Respublikos prezidento aktu pakeltas į kapitonus, kapitono laipsnyje laikant nuo 1928 11 14.

1928 baigė meno m-los bendrąjį skyrių.

1930 08 18 - 23 d. kaip oro žvalgas dalyvavo Lietuvos karo aviacijos vizite Maskvoje lėktuvais Ansaldo A.120.

1931 04 01 baigus specialiuosius fotografijos kursus Paryžiuje paskirtas Karo aviacijos štabo fototarnybos v-ku.

1932 02 13 pakeltas į majorus.

1933 Valstybės egzaminų komisijoje išlaikė aukštesniosios m-los kurso egzaminus.

1934 07 10 už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas į eilinius ir pašalintas iš kariuomenės. Tarnavo „Spaudos fonde“, vadovavo fotolaboratorijai ir cinkografijos padaliniui.

1935 - 40 dirbo Susisiekimo m-jos oro susisiekimo inspektoriumi, buvo nuolatinės lėktuvų komisijos p-kas.

1938 06 10 Resp. Prezidento aktu grąžintas majoro laipsnis, įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą.

1939 09 17 - 10 28 atliko karo pratybas.

1940 07 14 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą suimtas, įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime kalėjimo IV mirtininkų skyriuje.

1941 06 23 išvežtas į Minską,

1941 06 25 – pėsčiomis su kitais kaliniais išvarytas į Červenės kalėjimą.

1941 06 26 - 27 Červenėje NKVD vykdytų masinių žudynių metu žuvo.


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1932).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis