Julius Indrišiūnas
LAK Garbės narys
JULIUS INDRIŠIŪNAS
(1901 — 1943)


Gimė 1901 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulių aps. Pašvitinio vis. Peluodžių k.
1912—1915 m. mokėsi Mintaujos (Latvija) gimnazijoje, o 1918 m. tęsė moksią Šiaulių gimnazijoje.
1919 m. nutraukė mokslą ir išėjo savanoriu j Lietuvos kariuomenę. Tarnavo husarų pulke. Vėliau baigė gimnaziją, o 1927 m. — Lietuvos universiteto teisės fakultetą. Studijuodamas 1924—1925 m. mokytojavo Vilkijos vidurinėje mokykloje.
Advokato praktika vertėsi Vilkijoje, o 1930 m. buvo paskirtas Kauno apygardos teismo vyriausiuoju notaru.
Nuo 1933 m. buvo finansų ministerijos generalinis sekretorius, kurį laiką vadovavo prekybos departamentui. Lankėsi D. Britanijoje, TSRS, Prancūzijoje, Belgijoje.
1936 m. Seimo narys ir pirmasis vicepirmininkas.
XVIII Vlado Mirono (1938.111.24— 1938.XII.5), XIX Vlado Mirono (1938.XII.5—1939.111.28) Ministrų kabinetuose buvo finansų ministras.
1940 m. liepos mėnesį tarybų valdžios suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, ištremtas į Rusijos šiaurę.
Buvo Lietuvių tautininkų sąjungos vyriausiosios valdybos narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos centro valdybos narys, „Santaros" tarybos narys, korporacijos „Neo-Lithuania" garbės teismo pirmininkas, Lietuvos aeroklubo tarybos narys.
Mirė 1943 m. sausio 4 d. Kirovo lageryje.


Šaltiniai: Vilius Kavaliauskas Lietuvos karžygiai II tomas
Algirdas Banevičius 111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų


Grįžti į LAK Garbės narių pagrindinį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis