Andrius Staugaitis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1907-?
Andrius STAUGAITIS gimė 1907 m. gegužės 19 d. Kybartų m., Vilkaviškio aps.

1927 m. baigė Vilkaviškio gimnazijos 5 klases.

1927 m. rugsėjo 10 d. priimtas į Karo mokyklą.

1930 m. spalio 25 d. ją baigė (XII laida) pėstininkų leitenanto laipsniu ir paskirtas į 5-ąjį pėstininkų pulką 7-osios kuopos jaun. karininku. 1931 m. pagal karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

Nuo 1934 m. liepos 12 d. – 7-osios kuopos vyr. karininkas, ėjo kuopos vado pareigas.

1934m. birželio 15 d. baigė prie karo technikos viršininko štabo organizuotus ginklų rūšių karininkų pionierių kursus (I laida), paskirtas 1-osios kuopos vyr. karininku.

1935m. spalio 15 d. perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į 6-ąją eskadrilę oro žvalgu, baigė Aviacijos mokyklos mokomosios kuopos (praktinio skraidymo) kursą.

1936 m. spalio 23 d. paskirtas Aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi.

1937 m. vasario 1 d. perkeltas į 5-ąją eskadrilę karo lakūnu. 1937 m. gegužės 1 d. iš Kauno perkeltas į Zoknių (Šiaulių aps.) aviacijos įgulą.

1937 m. lapkričio 8 d. išlaikė egzaminus kuopos vado vietai užimti.

1937 m. gruodžio 31 d. suteiktas I rango karo lakūno vardas.

1938 m. vasario 16 d. pakeltas į kapitonus.

1938 m. balandžio 1 d. paskirtas 5-osios eskadrilės technikos karininku, o 1939 m. rugsėjo 18 d. – vado pavaduotoju.

1940 m.
vasario 17 d. paskirtas jaunų kareivių mokymo kuopos vadu.

Iki 1941 06 15 Andrius Staugaitis Karo aviacijoje buvo skraidęs 400 val. 30 min.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas Lietuvos aviacijos III grupės išformavimo komisijos nariu.

1940 m. lapkričio 6 d. iš kariuomenės atleistas.

1941 m. birželio 28 - liepos 3 d. – Kauno karo komendantūros Tautinio darbo bataliono kvotų karininkas.


Apdovanojimai:
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1940 08 28).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis