Stasys Ksaveras Krosniūnas (Krasnickas)


Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas
1915 – 1994


1915 04 23 Zeromskų vnk., Miroslavo vls., Alytaus aps. gimė Stasys Ksaveras Krosniūnas (Krasnickas).

Tėvai - Jurgis Krosniūnas ir Anelė Lelevičiūtė.

1932 baigė Alytaus g-ją.

1932 08 22 priimtas į Karo mokyklą.

1934 09 15 ją baigus (XVI laida) suteiktas pėstininkų jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 4 pėst. pulko 1 kulkosvaidžių kuopos būrio vadu.

1935 08 03 baigė karininkų kulkosvaidininkų kursus (III laida).

1936 12 31 pakeltas į leitenantus.

1937 baigus Karo aviacijos m-lą suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1937 12 31 įskaitytas į aviacijos karininkus ir perkeltas į Karo aviaciją 2, vėliau 1 eskadrilės karo lakūnu.

1938 09 01 paskirtas 7 eskadrilės karo lakūnu.

1939 12 31 pakeltas į aviacijos kapitonus, suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

Iki 1940-06-15 Stasio Krosniūno skraidymų stažas buvo 291 val. 15 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1940 suimtas, kalintas Kaune. Kilus Vokietijos – SSRS karui išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metais Alytaus aps. policijos vadas. Karo pab. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.

1994 02 16 mirė Portlende, JAV.

Žmona – Irena Sinadskytė g. 1921 m. , dukros – Ramunė, Jūratė, Eglė.


Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1934).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis