Kapitonas Leonas Taunys - Kovas


Gimė Pakruojo rajono, Pašvitinio valsčiaus Bučiūnų kaime. 1921 m. gruodžio 18 d. baigė Karo Mokyklos IV laidą ir iki 1925 m. tarnavo 2-jame pėstininkų pulke. 1926 m. baigė karo lakūnams ruošti kursus, o 1927 m. - aukštojo pilotažo mokymą. 1930 m. pakeltas į kapitonus. 1932 m. paskirtas 1-mos eskadrilės vadu.

Po nepavykusio 1934 m. birželio 7 d. sukilimo daug lakūnų, aktyviai dalyvavusių šiame sukilime, buvo paleisti į atsargą. Tarp jų ir 1-osios naikintuvų eskadrilės kapitonai Klimavičius ir Vilius (pastarasis pažemintas į eilinius). Kpt. L.Taunys, protestuodamas prieš draugų atleidimą atsargon ir pažeminimą, padavė prašymą atleisti jį iš kariuomenės.

Išėjęs atsargon ir padirbėjęs žmonos tėvo ūkyje, įsidarbino Lietuvos aeroklube instruktoriumi, o nuo 1938 m. iki 1940 m. buvo aeroklubo eskadrilės vadu. 1940-1941 metais - Dariaus ir Girėno sklandymo mokyklos viršininku.

Vokiečiams likvidavus Lietuvos Laikinąją Vyriausybę ir Lietuvos aktyvistų frontą (LAF), 1941 m. rudenį legaliai galėjo veikti tik Lietuvos nacionalistų partija (LNP). Daug lietuvių, pasinaudodami LNP, galėjo tapti savivaldos darbuotojais. LNP liko vienintelė organizacija, kuri galėjo naudotis susisiekimo priemonėmis, leidusioms pogrindžiui palaikyti ir plėsti ryšius tarp susikūrusių pogrindžio organizacijų. Tačiau mjr. M.Pyragius ir kpt. L.Taunys vienaip ar kitaip kolaboravo su vokiečiais.

1941-1945 metais gyveno žmonos tėviškėje Marijampolės apskrities Kalvarijų valsčiaus Pasudonio kaime. Aktyviai dalyvavo Lietuvos politiniame gyvenime.

1944-1945 metais kūrėsi įvairūs partizanų būriai, kurie veikė be jokio plano, savarankiškai, nederindami kovo veiksmų su kaimynais. Iškilo būtinybė pajungti atskirų būrių veiksmus bendrai vadovybei ir telkti naujas partizanų jėgas. Tam tikslui 1945 07 19 Marijampolės apskrityje, Skardupių klebonijoje įvykusiame pasitarime buvo sukurtas "Tauro" apygardos štabas. Štabo viršininku išrinktas karo lakūnas kpt. Leonas Taunys.

Kpt. L.Taunio vadovaujamas Tauro apygardos štabas užmezgė ryšius su atskirais partizanų būriais, parengė laikiną partizanų statutą, sukūrė apygardos ir rinktinių organizacinę struktūrą ir 1945 08 15 per atlaidus Skardupių klebonijoje surengė partizanų vadų pasitarimą, kuriame buvo įsteigta partizanų "Tauro" apygarda. Jos vadu išrinktas kpt. L.Taunys.

Pasitarimo metu ne tik sudaryta apygardos vadovybė, bet nutarta, kad apygardos teritoriją sudarys Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių ir Lazdijų apskritys bei dalis Kauno ir Alytaus apskričių, esančių kairiajame Nemuno krante. Apygardos ribose veikiantys partizanų būriai suskirstyti į penkias rinktines, patvirtinti rinktinių vadai.

Neilgai kpt. Leonas Taunys vadovavo "Tauro" apygardai. 1945 10 22 Marijampolės apskrities Kalvarijų valsčiaus Pasudonių kaime, pasitarnavus "lietuviškajam Judui", buvo suimtas ir 1946 07 26 sušaudytas (bylos Nr.32065/3).

Atkasant Tuskulėnų parke komunistų nukankintų Lietuvos patriotų palaikus, kpt. L.Taunio palaikai buvo identifikuoti ("Lietuvos Aidas", 1998 03 04, Nr.43).

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis 1998 11 18 po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu.
2000 03 31 jam suteiktas pulkininko laipsnis.


Iš knygos: A.Navaitis - Karo lakūnai kovoję dėl Lietuvos Laisvės. 2003 Vilnius

Grįžti į L.Taunio pagrindinį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis