Grincius JonasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910-1998


1910 02 05 Vėbarių k., Lygumų vslč., Šiaulių aps. gimė Grincius Jonas. Baigė Šiaulių g-ją.

1930 01 09 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1931 10 24 ją baigė (XIII laid.), suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Atskirąją artilerijos grupę 2 baterijos jaun. karininku.

1934 11 23 pakeltas į leitenantus.

1935 10 15 baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kadro papildymo kursus (II laidą) ir paskirtas karo lakūnu į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

Skraidė naikintuvais FIAT CR.20. Po lėktuvo avarijos 1936 m. perkeltas į Karo aviacijos mokyklą Mechanikų skyriaus komandos viršininku.

1937 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1938 baigė VDU Teisės f-tą.

1938 11 23 pakeltas į kapitonus.

1940 paskirtas 7 eskadrilės vado pavaduotoju.

Iki 1940-06-15 Jono Grinciaus skraidymų stažas buvo 436 val. 40 min.

Sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. lapkričio 1 d. išleistas į atsargą.

Dirbo tabako fabrike Kaune, vokiečių okupacijos metais gyveno Telšiuose. Po karo dirbo tarybiniame ūkyje buhalteriu.

1949 persikėlė į Marijampolę.

Nuo 1957 dirbo gamtos apsaugos inspektoriumi ir Medžiotojų žvejų draugijoje.

1998 09 11 mirė.

Žmona – Veronika Patkauskaitė (1915, susituokė 1938), sūnūs – Jonas (1939) ir Andrius (1947).


Apdovanotas:
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1940).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


KITA
Jonas Grincius – 29-ojo teritorinio šaulių korpuso aviacijos eskadrilės lakūnas 1940 m.Jonas Grincius – atkūrus nepriklausomybę.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis