Giedra Balys1897 – 1943(?)1897 04 02 Vienžindžių k., Joniškio vls., Biržų aps. gimė Giedra Balys.

1917 baigė gimnaziją.

1919 08 22 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 pėst. divizijos štabą raštininku.

1920 05 02 pakeltas į karo valdininkus ir paskirtas divizijos intendantūros raštvedžiu, iždininku. Buvo patekęs į lenkų nelaisvę.

1921 01 grįžo iš lenkų nelaisvės, paskirtas į Aviacijos valdybą iždininku.

1923 10 01 paleistas iš kariuomenės eiti aukštąjį mokslą.

1923-29 mokytojavo Kretingoje.

1927 baigus karininkų kursus karo valdininkams suteiktas atsargos administracijos (B kategorijos) leitenanto laipsnis.

1930-40 mokesčių inspektorius Raseiniuose ir Marijampolėje.

1941 06 14 suimtas Striūpų k., Šakių aps., išvežtas į Rešotų lagerį, Krasnojarsko kr. Žmona ištremta į Altajaus kr., vėliau – į Jakutiją.

1943 01 02 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio, kuriame ir žuvo.

Žmona – Marija Petrauskaitė (1901).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis