Petras Masys
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1908-1975


Mjr. Petras Masys gimė 1908 m. sausio 23 d. Vanami mieste, JAV. Grįžęs į tėvų gimtinę baigė Aukštesniąją technikos mokyklą.

1925 m. rugsėjo 10 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1928 m. rugsėjo 8 d. baigė Karo mokyklą (X laidą), suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9-ąjį pėstininkų pulką 2-osios kulkosvaidžių kuopos jaunesniuoju karininku. Vėliau tarnavo tame pačiame pulke Mokomojoje kuopoje.

1931 m. vasario 17 d. perkeltas į Karo aviaciją.

1932 m. gegužės 14 d. baigė Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių ir paskirtas tarnauti oro žvalgu į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę. Vėliau perkeltas į 3-iąją (bombonešių) eskadrilę.

Nuo 1934 m. liepos 21 d. - I eilės karo lakūnas, oro žvalgas.

1935 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje Kaune skraidė 4 eskadrilių rikiuotėje, bombonešių eskadrilės iš devynių lėktuvų taikinio bombardavime lėktuvais Ansaldo A.120 įguloje su lakūnu ltn. V. Steponkevičiumi.

1939 m. sausio 26 d. paskirtas 3-iosios (bombonešių) eskadrilės vadu.

1939 m. lapkričio 23 d. suteiktas aviacijos majoro laipsnis.

Iki 1940 m. birželio 1 d. skraidė 675 val. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo Šiauliuose 3-iosios (bombonešių) eskadrilės, ginkluotos lėktuvais Ansaldo A.120, vadu.

1940 m. spalio 12 d. įsakymu Karo aviacijai Nr. 87 paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją eskadrilę vyriausiuoju šturmanu. Prasidėjus SSSR ir Vokietijos karui, eskadrilei traukiantis į rytus, nuo Pabradės grįžo į Ukmergę. Vėliau traukė į vakarus, prie Siesikų sutiko kitus eskadrilės lakūnus, atskridusius ir nutūpusius prie Siesikų dvaro, ir liko su jais. Sutiko vokiečių kariuomenę ir buvo pervežti į Kėdainius, o vėliau išvežti į Karaliaučių. Iš ten nuvežti į Lodzę, kur prasidėjo karo belaisvių gyvenimas. Po ilgų kelionių eskadrilės lakūnai, buvę karo belaisviai, - 1941 m. spalio 10 d. buvo atvežti į Šiaulių kalėjimą ir iš ten paleisti namo. Pokario metais nuteistas 25 metams lagerio. Grįžęs iš lagerio, gyveno Kaune, dirbo Kauno miesto Vykdomojo komiteto Apšvietimo ir reklamų skyriuje elektriku.

Mirė 1975 m.Kaune.

Apdovanojimai:
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1939 09 07).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis