Dariaus ir Girėno mauzoliejaus kryžiai
Avia­ci­jos mu­zie­jaus di­džio­jo­je sa­lė­je, ša­lia And­riaus Druč­kaus so­viet­me­čiu iš­sau­go­tų ir mu­zie­jui pa­do­va­no­tų S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ąžuo­li­nių kars­tų (juo­se la­kū­nai bu­vo parskraidin­ti po ka­tast­ro­fos), da­bar sto­vi ir du tarpusavy­je su­jung­ti ce­men­ti­niai kry­žiai, kažka­da vai­ni­ka­vę le­gen­di­nių la­kū­nų mauzo­lie­jų Se­no­sio­se mies­to ka­pi­nė­se (Ra­my­bės par­ke). Kry­žius iki šių die­nų išsaugo­jo kau­nie­tis Jo­nas An­če­re­vi­čius.

So­viet­me­čiu šio­se ka­pi­nė­se prie le­gen­di­nių la­kū­nų mau­zo­lie­jaus ir pa­mink­lo „Žuvusiems už Lie­tu­vos lais­vę“ per Vė­li­nes vyk­da­vo mi­tin­gai prieš re­ži­mą.

Val­džios įsa­ky­mu vie­ną nak­tį šie pa­mink­lai bu­vo su­sprog­din­ti. Kar­tu su­nai­kin­tas ir pamink­las Ne­ži­no­mam ka­rei­viui Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je.

„Pa­mink­lų nuo­lau­žos nak­tį bu­vo at­vež­tos į žy­dų ka­pi­nes Rad­vi­lė­nų plen­te. Gy­ve­nau ne­to­li ka­pi­nių, ma­no ga­ra­žas bu­vo vi­sai ša­lia jų, tai su­ge­bė­jau į jį par­si­tem­ti ir užkasti su­sprog­din­tą la­kū­nų mau­zo­lie­jaus kry­žių.

Ki­tų pa­mink­lų da­lių ne­pa­jė­giau net pa­ju­din­ti. Vė­liau šios nuo­lau­žos bu­vo palaidotos to­se pa­čio­se ka­pi­nė­se. Iki šiol iš­li­kęs kau­bu­rys žy­mi jų už­ka­si­mo vie­tą“, - at­sklei­dė dar vie­ną su S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no at­mi­ni­mo iš­sau­go­ji­mu su­si­ju­sią pa­slap­tį J.An­če­re­vi­čius.
kauno.diena.lt 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis