Aviacijos naikintuvų statutas. AV-55Aviacijos naikintuvų statutas. AV-55. Kaunas: Kariuomenės štabas, sp. ir šviet. sk. 1937, 94 psl.


1937 m. liepos 12 d. Kariuomenės vadas gen. štab. plk. Stasys Raštikis patvirtino ir įsakė vadovautis naujai išleistu Aviacijos naikintuvų statutu. Praėjus daugiau nei dviems metams nuo įvykdytos reorganizacijos, kuomet aviacija suskirstyta į grupes, naikintuvų grupei išleistas statutas, kuriame apibrėžta naikintuvų paskirtis, veikimo priemonės, tiksliai aprašyta naikintuvų grupės organizacija ir pavaldumas. Pagrindiniam naikintuvų tikslui – oro kautynėms skirta didžiausia statuto dalis: detaliai aprašytas veikimas įvairiomis sąlygomis, išplėtota oro kautynių technika, kuri papildyta brėžiniai ir lentelėmis, pateikiamose statuto prieduose.


Turinys:
Įsakymas...........................................3
Bendrieji dėsniai...............................5
Naikintuvų organizacija.................12
Naikintuvų kautynės......................21
Naikintuvų kautynės rikiuotėje.....30
Naikintuvų uždaviniai...................47
Ryšiai ir žinios................................68
Priedai.............................................74

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis