Česlovas JanuškevičiusKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas.
1901-2001


1901 10 15 Ruponių km., Linkuvos vlsč., Šiaulių aps. gimė Česlovas Januškevičius . Tėvai: Aleksandras Januškevičius ir Kazimiera Ramanauskaitė.

Mokėsi Linkuvos mokykloje.

I pasaul. karo metu su motina pasitraukė į Rusiją. Mokėsi Sankt Peterburgo Vasilijaus komercinėje m-loje. Grįžęs į Lietuvą tarnavo Lietuvos kariuomenės apsaugos būryje.

1919 07 31 savanoriu įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko 5 kuopos jaun. karininku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1923 03 13 perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas mokiniu žvalgu.

1923 08 04 pervestas į 2 oro eskadrilę.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 06 13 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1926 04 01 suteiktas karo lakūno vardas.

1927 10 04 perkeltas į mokomąją oro eskadrilę, paskirtas skraidymų instruktoriumi.

1928 08 01 pakeltas į kapitonus.

1931 01 01 paskirtas vyr. instruktoriumi.

1932 02 13 pakeltas į majorus.

1932 10 01 paskirtas mokomosios eskadrilės vadu, laikinai ėjo Aviacijos m-los v-ko pareigas.

1934 Anglijoje baigė skraidymo ir aklojo pilotavimo instruktorių kursus.

1935 09 02 paskirtas Aviacijos m-los vyr. instruktoriumi.

1936 06 13 pakeltas į plk. leitenantus, paskirtas mokomosios grupės vadu.

Buvo garbės ženklo „Plieno Sparnai" tarybos pirmininku.

1939 parašė ir išleido skraidybos vadovėlį.

1939 10 07 pakeltas į pulkininkus.

1939 12 23 pablogėjus sveikatai pačiam prašant paleistas į atsargą. Ūkininkavo uošvio ūkyje Laukžemyje, Kretingos aps.

1944 02 11 Vokiečių okupacijos metais organizuojant VR paskirtas Kretingos aps. komendantu.

1944 10 su šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Kanadą, apsigyveno Monrealyje. Dirbo įvairius darbus, vėliau – sandėlininku Aviation Electric įmonėje.

2001 01 19 mirė Monrealyje, palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Toronte.

Žmona – Ona Jūratė Stonkutė (1909), sūnūs – Česlovas Kazimieras Jonys (1933) ir Tadas (1939), duktė – Gražina Rock (1941).


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1921),
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1931),
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932).
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis