Česlovas JanuškevičiusKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas.
1901-2001


1901 10 15 Aleksandravo dvare, Linkuvos vls., Šiaulių aps. gimė Česlovas Januškevičius . Mokėsi Linkuvos m-loje.

I pasaui. karo metu su motina pasitraukė į Rusiją. Mokėsi Sankt Peterburgo Vasilijaus komercinėje m-loje. Grįžęs į Lietuvą tarnavo Lietuvos kariuomenės apsaugos būryje.

1919 07 31 savanoriu įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko 5 kuopos jaun. karininku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1923 03 13 perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas mokiniu žvalgu.

1923 08 04 pervestas į 2 oro eskadrilę.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 06 13 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1926 04 01 suteiktas karo lakūno vardas.

1927 10 04 perkeltas į mokomąją oro eskadrilę, paskirtas skraidymų instruktoriumi.

1928 08 01 pakeltas į kapitonus.

1931 01 01 paskirtas vyr. instruktoriumi.

1932 02 13 pakeltas į majorus.

1932 10 01 paskirtas mokomosios eskadrilės vadu, laikinai ėjo Aviacijos m-los v-ko pareigas.

1934 Anglijoje baigė skraidymo ir aklojo pilotavimo instruktorių kursus.

1935 09 02 paskirtas Aviacijos m-los vyr. instruktoriumi.

1936 06 13 pakeltas į plk. leitenantus, paskirtas mokomosios grupės vadu.

1939 parašė ir išleido skraidybos vadovėlį.

1939 10 07 pakeltas į pulkininkus.

1939 12 23 pablogėjus sveikatai pačiam prašant paleistas į atsargą. Ūkininkavo uošvio ūkyje Laukžemyje, Kretingos aps.

1944 02 11 Vokiečių okupacijos metais organizuojant VR paskirtas Kretingos aps. komendantu.

1944 10 su Šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Kanadą, apsigyveno Monrealyje. Dirbo įvairius darbus, vėliau – sandėlininku Aviation Electric įmonėje.

2001 01 19 mirė Monrealyje, palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Toronte.

Žmona – Ona Jūratė Stonkutė (1909), sūnūs – Česlovas Kazimieras Jonys (1933) ir Tadas (1939), duktė – Gražina Rock (1941).


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1921),
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1931),
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis