Volbekas Kostas


Aviacijos ats. jaun. leitenantas.
1909-1983


Kostas VOLBEKAS gimė 1909 02 04 Padubysio dvare, Rozalimo vls., Panevėžio aps.

1924 baigė Rozalimo vid. m-los 6 klases.

1924-26 mokėsi ir baigė Panevėžio mokytojų seminariją.

1926-28
mokytojavo Bulavėnų ir Šiluvos prad. m-lose.

Nuo 1928 Tytuvėnų vls. Gudelių prad. m-los vedėjas.

Nuo 1924 LŠS narys, Tytuvėnų šaulių būrio vadas.

1930 11 07 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėst. pulko mokomąją kuopą.

1931 10 29 baigus Karo mokyklą (VI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Nuo 1932 Biržų aps. Papilio prad. m-los vedėjas, Papilio šaulių būrio vadas, Tautininkų s-gos Papilio apylinkės p-kas.

1983 m. balandį mirė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis