Vincas GavelisAviacijos dalies vadas.
1892 - 1969


1892 05 02 Žaunieriškių k., Alytaus vls. ir aps. gimė Vincas Gavelis . Baigė Vilniaus komercijos m-lą, Peterburgo politechnikos instituto 3 kursus, Peterburgo 1 praporščikų m-lą ir karininkų elektrotechnikos vidaus degimo variklių, minų ir cheminių sprogstamųjų medžiagų kursus.

1919 01 27 Lietuvos kariuomenėje paskirtas Apsaugos ministerijos Štabo rikiuotės skyriaus v-ko padėjėju.

1919 10 18 suteiktas kapitono laipsnis.

1919 11 17 paskirtas eiti Aviacijos dalies vado pareigas, o 1919 11 26 paskirtas tos dalies vado padėjėju.

1920 02 20 vėl ėjo Aviacijos dalies vado pareigas.

1920 08 08 paskirtas Kretingos komendantu.

1920 10 14 perkeltas į Butų skyrių, paskirtas materialinės dalies vedėju.

1922 05 05 paskirtas eiti Generalinio kariuomenės štabo Mobilizacijos skyriaus v-ko pareigas.

1923 03 24 paleistas iš kariuomenės kaip specialistas, reikalingas Finansų ministerijai.

1926-28 Lietuvos banko Kybartų skyriaus vyr. buhalteris.

1928-37 Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus vyr. buhalteris, 1937-39 direktorius.

1939-40 Lietuvos banko Vilniaus skyriaus direktorius. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš darbo atleistas, gyveno tėviškėje.

1969 mirė, palaidotas Rumbonių kapinėse, Alytaus aps.

Žmona – Paulina Navakaitė (m. 1972), sūnus – Antanas (m. 1967).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis