Norbertas Adomkaitis (Adomkevičius)


Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1905 - 1966


Norbertas ADOMKAITIS Adomkevičius gimė 1905 m. birželio 6 d. Krekenavoje, Panevėžio aps.

Mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Mechanikos skyriuje.

1928 m. rugsėjo 12d. įstojo į Karo mokyklą. 1930 m. spalio 25 d. ją baigė (XII laidą) ir leitenanto laipsniu buvo paskirtas į Autokuopą.

1931 m. kovo 23 d. turėtas laipsnis pakeistas į jaunesniojo leitenanto.

1933 m. gruodžio 21 d. suteiktas leitenanto laipsnis.

1934 m. sausio 9 d. pasiųstas į aviacijos karininkų kursus, kuriuos 1935 m. liepos 19 d. baigė ir buvo perkeltas į Karo aviaciją.

1935 m. liepos 21 d. suteiktas 2-os eilės karo lakūno vardas.

1936 m. vasarį paskirtas į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę karo lakūnu.

1937 m. sausio 1 d. paskirtas į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę technikos karininku.

1937 m. gegužės 1 d. perkeltas iš Kauno į Zoknių įgulą.

1937 m. liepos 21 d. suteiktas 1-os eilės karo lakūno vardas.

1937 m. rugsėjo 7 d. suteiktas aviacijos kapitono laipsnis.

1938 m. balandžio 1 d. paskirtas instruktoriumi ir perkeltas į Kauno įgulą.

Tarnaudamas karo aviacijoje iki 1940 m. birželio 15 d. N.Adomkaitis skraidė 433 val. 25 min.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo paskirtas į Technikos dalies tarnybą. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 4 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso aviacijos eskadrilę.

1941 m. vasarį repatrijavo į Vokietiją. Vokietijoje po karo gyveno Vansidlerio ir Garmischo karo pabėgėlių stovyklose. Vėliau gyveno Dorčesteryje, netoli Bostono, Masačiuseto valstijoje (JAV).

Mirė 1966 m. gegužės 5 d. Palaidotas Forest Hillo kapinėse. Boston, Suffolk County, Massachusetts, JAV

Žmona: Leokadija Šteinaitė (g. 1909-01-08 – m. 1997-06-08). Vaikai: Danutė (g. 1939-10-08), Algis (g. 1941-06-05), Vytautas (g. ?)


Apdovanojimai:
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1940-08-28).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.
Papildyta svetainės administracijos.


NORBERTAS ADOMKAITIS SPAUDOJE, DOKUMENTUOSE IR FOTOGRAFIJOSE

Norberto Adomkaičio šeima DP dokumentuose
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •
Norberto Adomkaičio šeima laivo plaukiančio į JAV sąrašuose.
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •
DRAUGAS 1966 m. gegužės 11 d.
(www.draugas.org)
• • • • • • • • • • • •

Nekrologas Norbertui Adomkaičiui
(KARYS 1966 m. Nr.6)
• • • • • • • • • • • •

Norbertas Adomkaitis Lietuvių Fonde
(KELEIVIS 1968 m. birželio 6 d.)
• • • • • • • • • • • •
Svetainės administracija ieško bet kokios papildomos informacijos apie karo lakūną Norbertą Adomkaitį. Susisiekite el. paštu:
n.korbutas@gmail.comAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis