Jonas Pyragius (red.) „Paukščių keliais“Jonas Pyragius (red.) „Paukščių keliais“
Kaunas: LAK, 1933 m. 117 psl.


Jono Pyragiaus redaguota knyga „Paukščių keliais“, skirta paminėti pirmiesiems civilinės aviacijos žingsniams Lietuvoje. Viršelio autorius av. mjr. Jonas Špokevičius. Knyga sudaryta iš septyniolikos straipsnių ir dviejų sveikinamųjų laiškų Lietuvos aero klubui. Garsiausi tuometiniai Lietuvos aviatoriai atskiruose straipsniuose nagrinėja aviacijos pažangą tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Sportinės aviacijos, sklandymo, priešlėktuvinės apsaugos srityse nuveiktus darbus aprašo ltn. Adomavičius, ltn. Heidrikis ir plk. ltn. Narakas. Mjr. Šenbergas nagrinėja galimą oro susisiekimą Lietuvoje. Aviacijos inžinieriai mjr. Gustaitis ir mjr. Gavelis aprašo esamas aviacijos pažangos kliūtis ir gaires. Mjr. Pyragius pateikia trumpą, kelių puslapių apimties Lietuvos aero klubą istoriją. Knyga įdomi ne vien kaip retas bukinistinis eksponatas, bet ir kaip metraštis apibendrinantis kelių metų LAK veiklą.

Turinys:

 • 1. Liet. Aero klubo Garbės Pirmininko, Jo Ekc. Resp. Prezidento laiškas Aero klubui..............................................................................3
  2. 1908-1927 metai. H. Farmano ir C. Lindbergo oro kelionių įspūdžiai. VI. Morkus.......................................................................4-5
  3. Runkimės dėl oro erdvių. Prof. Z. Žemaitis....................................6
  4. Liet. oro jėgų viršininko gen. št. pulk. S. Pundzevičiaus laiškas „Paukščių Keliams“...............................................................................9
  5. Žemaičio garolėkis. Av. kpt. VI. Morkus........................................10
  6. Aviacijos rekordai. Av. mjr. J. Pyragius ........................................12
  7. Šių dienų aviacijos problemos Pulk. Itn. inž. A. Gustaitis.............27
  8. Mes skrisim į Lietuvą... Av. Itn VI Adomavičius ..........................33
  9. Aplankykime planetas! Pulk. Itn. inž. A. Gustaitis .......................37
  10. Propelerio maršas. J. Minius.........................................................44
  11. Sportinė aviacija. Av. Itn VI. Adomavičius...................................46
  12. Sklandymas. Av. Itn Heidrikis.......................................................58
  13. Didysis visų troškimas. C. Giedraitis..............................................69
  14. Oro susisiekimo galėjimai Lietuvoje. Av. mjr. V. Šenbergas........76
  15. Aviacijos pažangos linkmės. Mjr. inž. A. Gavelis .........................86
  16. Aero klubo reikšmė priešlėktuvinei apsaugai. Gen. št. pulk. Itn. J Narakas................................................................................................94
  17. Aviacijos ir cheminio karo pranašavimai Apokalipsyje. Inž. dr. Baraduc-Muller. Laisvai vertė V. Jablonskis ir J. Pyragius...............98
  18. Lietuvos Aero klubas. Av. mjr. J. Pyragius.................................105
  19. Ir išskleidžiau sparnus. Civ. lak. V. Petrauskas...........................113Apie redaktorių.


ATSISIŲSTI LEIDINĮ EL.FORMATU (PDF - ZIP - 33.9 MB)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis