Antanas UlpaKaro lakūnas, aviacijos majoras

1892-1959


Antanas ULPA gimė 1892 09 28 Žagarės miestelyje, Šiaulių aps.

Su tėvais gyvendamas Petrograde baigė Šv. Kotrynos gimnazijos 7 klases. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1915 m. Maskvoje baigė Aleksejevo karo mokyklą. Už pasižymėjimą kare buvo apdovanotas Šv. Jurgio kryžiumi.

1922 m. grįžo į Lietuvą ir tų pačių metų liepos 18 d. įstojo į Lietuvos kariuomenės 12-ąjį pėstininkų pulką.

1923 m. gegužės 13 d. suteiktas vyr. ltn. laipsnis ir perkeltas į 4-ąjį pasienio pulką.

1924 m. spalio 14 d. paskirtas Karo aviacijos viršininko žinion ir paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1925 m. baigė aviacijos karininkų kursus ir 1925 m. vasario 20 d. perkeltas į 3-iąją eskadrilę eiti oro žvalgo pareigas.

1926 m. vasario 16 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1927 m. spalio 1 d. suteiktas oro žvalgo vardas.

1930 m. balandžio 13 d. baigė ugniagesių komandos viršininkų kursus.

1935 m. vasario 20 d. perkeltas į Zoknių 4-ąją eskadrilę.

1935 m. spalio 2 d. išlaikė egzaminus majoro laipsniui gauti.

1936 m. vasario 1 d. paskirtas 4-osios eskadrilės vado padėjėju.

1936 m. gruodžio 1 d. paskirtas Aviacijos komendantūros Zoknių (Šiaulių) dirbtuvių viršininku.

1938 m. suteiktas majoro laipsnis. Tais pačiais metais išėjo į atsargą.

1944 m. pasitraukė su šeima į Vakarus, gyveno Bamberge, vėliau Garmisch Partenkirchene.

1949 m. emigravo į JAV ir gyveno Bostone, vėliau Dorčesteryje (prie Bostono). Priklausė organizacijai „Susivienijimas lietuvių Amerikoje“ (SLA), Lietuvių tautinei santarai.

Mirė 1959 m. vasario 21 d., palaidotas Kalvarijos kapinėse, Bostone.
APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Ugniagesių „Artimui pagalbon“ III laipsnio ženklu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis