Leonaitis (Leončikas) Mikas (Mykolas)
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas
1904 – 1948


1904 03 25 Juodeliškių k., Seinų vls. ir aps. gimė Leonaitis (Leončikas) Mikas (Mykolas). Baigė Seinų „Žiburio“ g-jos 4 klases Lazdijuose.

1923 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1925 09 07 baigus Karo mokyklą (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 9 pėst. pulko 8 kuopą.

1926 09 13 perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

1927 10 04 paskirtas į 4 eskadrilę.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 02 13 pakeltas į kapitonus.

1935 04 17 paskirtas Kauno aviacijos įgulos 6 eskadrilės I eilės karo lakūnu.

1936 02 01 paskirtas I grupės žinių karininku.

1938 04 01 – 2 eskadrilės karo lakūnu.

1939 12 01 – Karo aviacijos štabo I (Operacijų) skyriaus karininku.

Iki 1940 06 15 Mykolas Leonaitis Karo aviacijoje skraidė 825 val. 30 min.

1940 08 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš kariuomenės atleistas. Gyveno savo ūkyje Linksmadvaryje, Prienų vls. Vokiečių okupacijos metu dirbo Vilijampolės biskvitų fabrike.

1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Drezdene, vėliau Obersdorfe.

1948 03 29 sunkiai susirgęs (paralyžiuotas) mirė, palaidotas Vislocho katalikų kapinėse prie Heidelbergo.

Žmona – Ona Kazimiera Gustaitytė (1906 – 1993), duktė – Laima Kazimiera Dalia Žliobienė(1932).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1934).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis