Av. ltn. Bronius Šabonas1911 † 1936

Ltn. Bronius Šabonas gimė 1911 m. sausio 5 d. Kauno aps., Raudondvario vls., Biliūnų km. pasiturinčio ūkininko šeimoje. Įstojo į Kauno Jėzuitų gimnaziją ir 1930 m. ją baigė. Tų pačių metų rugpjūčio 20 d. pasirinkęs karininko profesiją įstojo į Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos Karo Mokyklą, kurią baigė 1932 m. spalių 27 d. (XIV laida). B Šaboniu buvo suteiktas kavalerijos jaunesnio leitenanto laipsnis ir paskirtas į 1 – ąjį husarų pulką, 3 eskadrono būrio vadu. Be savo nuolatinių pareigų dar ėjo pulko komendanto padėjėjo, ugniagesių komandos viršininko, pulko komendanto pareigas, buvo pulko karininkų kasos valdybos narys. Susiformavus aviacijos karininkų papildymo kursams, ltn. Šabonas įstojo į juos. 1935 m. spalių 15 d. kursu baigė, jam buvo suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į karo aviaciją ir paskirtas į 1-ąją naikintuvų eskadrilę. 1936 m. gegužės 1d. be savo pirmųjų pareigų B. Šabonas, kaip geras rikiuotės karininkas, skiriamas jaunų kareivių mokymui. 1936 m. rugsėjo 8 d. buvo pakeltas į aviacijos leitenanto laipsnį.

1936 m. spalių 15 d. naikintuvų grupė mokėsi mėtyti bombas pikiruojant. Pirmieji skirdę lakūnai užduotį įvykdė gerai, tačiau tuo pratybos nesibaigė. Pirmosios eskadrilės užpakalyje skrido ltn. B. Šabonas. Jam išvedant lėktuvą iš pike's, staiga nulūžo kairysis apatinis lėktuvo Fiat CR - 20 sparnas ir nevaldomas lėktuvas nukrito iš 1000 - 1500 metrų aukščio. Lėktuvas sudužo, drauge palaidojo ir savo pilotą - karo lakūną ltn.B. Šaboną, kuris žuvo vietoje. Katastrofa įvyko 12 val. 40 min. Kauno įgulos šaudykloje prie Eigulių dvaro. Nustatyta, kad lakūnas nė nebandęs šokti su parašiutu. Gal dėl streso, o gal manė laimingai nuplaniruoti - tą jis tik vienas težino.

Ltn. Broniaus Šabono laidotuvės Kauno miesto kapinėse, aviatorių kampelyje


Spalių 16 d. 14 val. a. a. ltn. B. Šabono kūnas iš Karo ligonės buvo pervežtas į karo aerodromą ir čia pašarvotas. Spalio 17 d. didžiulės minios buvo palydėtas į amžino poilsio vietą.

Velionis buvo ramaus būdo, kantrus, truputį užsidaręs, tačiau linksmas ir gabus. Mokėdamas tris užsienio kalbas, nuolatos sekė kitų valstybių aviacinę spaudą, taip lavindamas save ir tobulėdamas. Visados kruopščiai atlikdavo jam pavestas pareigas bei užduotis, veržte veržėsi skraidyti.


Aviacija ir kariuomenė liūdi netekusi jauno ir gabaus lakūno.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palužę sparnai“
Lietuvos karininkų laikraštis „KARDAS“ 1936 m. nr.21.Broniaus Šabono gyvenimo įvykių chronologijaAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis