Urniežius (Urnėžius) Liudas
1907-1942


Liudas URNIEŽIUS (Urnėžius) gimė 1907 08 19 Šiauliuose.

Baigė Kražių „Žiburio“ g-ją.

1928 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1930 10 25
baigus Karo mokyklą (XII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 7 pėstininkų pulką Klaipėdoje būrio vadu.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 04 27
perkeltas į Karo mokyklą.

1933 11 20 pakeltas į leitenantus, tarnavo Karo mokyklos adjutanto padėjėju.

1935 04 12 - 1936 11 25 Resp. Prezidento kariškos rūmų tarnybos ypatingų reikalų karininkas.

1936 12 10 perkeltas į Karo aviaciją.

1937 11 23 pakeltas į kapitonus.

1937 12 11 perkeltas į Kariuomenės štabą, tarnavo II (Informacijų) skyriaus žinių tvarkymo dalies karininku.

1939 07 08 baigė Aukštosios Vytauto Didžiojo karo mokyklos Gen. štabo skyrių (III laida), suteiktos aukštojo karo mokslo teisės ir gen. štabo karininko vardas.

1940 08 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas į I pėst. divizijos štabo III (Operacijų) skyrių.

1940 10 03 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko inžinerinės tarnybos v-ku.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1942 01 25 žuvo lageryje.

1943 05 15 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų.

Žmona – Gražina Špokevičiūtė (1916).Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio (1930),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis