Jonas AdomaitisKaro lakūnas, aviacijos majoras
1902 - 1996


Jonas ADOMAITIS gimė 1902 m vasario 4 d. Norvaišų k., Būblelių vlsč., Šakių aps. ūkininkų Antano Adomaičio ir Veronikos Matildos Liorentaitės šeimoje.

1921 m. baigė Naumiesčio gimnaziją.

Tų pačių metų spalio 1 d. priimtas į Karo mokyklą.

1923 m. spalio 15 d. baigė Karo mokyklos V laidą ir leitenanto laipsniu paskirtas į Karo aviaciją.

1923 m. lapkričio 7 d. buvo paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1923 m. lapkričio 19 d. paskirtas į aviacijos karininkų kursus.

Nuo 1924 m. birželio 25 d., kaip oro žvalgas, stažavosi 3-iojoje eskadrilėje. Baigęs kursus ir skraidymų mokymą.

1925 m. liepos 24 d. buvo perkeltas į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę.

1926 m. rugsėjo 24 d. baigė aukštojo pilotažo mokymą.

1927 m. liepos 1 d. jam suteiktas karo lakūno vardas.

1927 m. lapkričio 1 d. perkeltas į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1932 m. vasario 13 d. pakeltas į kapitonus, o tų pačių metų gegužės 31 d. – liepos 31 d. ėjo skraidymų instruktoriaus pareigas.

1932 m. spalio 1 d. perkeltas į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1933 m. vasario 8 d. paskirtas laikinuoju Kariuomenės teismo nariu.

1934 m. birželio 7 d. areštuotas įtarus dalyvavimu voldemarininkų perversme.

1934 m. liepos 11 d. iš arešto paleistas ir liepos 15 d. paskirtas laikinai eiti 5-osios (naikintuvų) eskadrilės vado pareigas.

1934 m. rugpjūčio 7 d. išrinktas Aviacijos žemesniųjų karininkų garbės teismo nariu.

1935 m. vasario 1 d. patvirtintas 5-osios eskadrilės vadu, o lapkričio 23 d. jam suteiktas majoro laipsnis.

1937 m. rugpjūčio 30 d. – spalio 1 d. ir lapkričio 24 d. – gruodžio 24 d. komandiruotas į Angliją priimti nupirktų Gloster „Gladiator“ naikintuvų.

1940 m. sausio 16 d. paskirtas 7-osios eskadrilės vadu ir (laikinai) II (naikintuvų) grupės vadu.

Iki 1940-06-15 Jono Adomaičio skraidymų stažas buvo 1074 val. 40 min.

1940 m. rugpjūčio 5 d. paleistas iš kariuomenės.

Vokiečių okupacijos metu gyveno Kaune. Karo audros J.Adomaitį nubloškė į Kanadą, ten iki mirties ir gyveno.

Mirė 1996 m. liepos 8 d. Misisaugoje, Kanadoje. Abu su žmona palaidoti Missisaugos Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Žmona: Marijona Julijona Stankūnaitė g. 1906 spalio 4 d. Lauckaimio km. Kybartų valsč. Vilkaviškio apskr. , susituokė 1932 m. Kaune. Mirė 1993 m. vasario 21 d. Kanadoje.Apdovanojimai:
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932-12-31).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.
Papildyta svetainės administracijos.


KITA
Jono Adomaičio ir Marijonos Stankūnaitės santuoka 1932 m. rupjūčio 20 d.
(Kauno Švč. Trejybės RKB)
• • • • • • • • • • • •
Jono Adomaičio žmona Marijona Stankūnaitė Adomaitienė 1937 m..
• • • • • • • • • • • •


Jonas Adomaitis ir žmona Marijona DP dokumentuose 1947 m.
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •
Pranešimas apie Jono Adomaičio mirtį spaudoje
(The Gazette; 1996 07 09)
• • • • • • • • • • • •


Pranešimas apie Marijos Stankūnaitės Adomaitienės mirtį spaudoje
(The Gazette; 1993 02 22)
• • • • • • • • • • • •


Svetainės administracija ieško bet kokios papildomos informacijos apie karo lakūną Joną Adomaitį. Susisiekite el. paštu:
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis