Liakšas Kostas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914 - 1994


1914 01 01 Užtenenės k., Žemaičių Naumiesčio vls., Tauragės aps. gimė Liakšas Kostas. Baigė Švėkšnos „Saulės“ g-ją.

1934 11 06 pašauktas Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 7 pėst. pulko 1 kuopą.

1935 10 15 įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Karo aviacijos 4 eskadrilės karo lakūnu.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940-06-15 Kosto Liakšo skraidymų stažas buvo 186 val. 55 min.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas, tačiau paliktas Karo aviacijos 3 grupės likvidavimo komisijos nariu.

1940 12 01 vėl atleistas.

1941 06 02 suimtas, kalintas Kretingoje. Kilus Vokietijos – SSRS karui išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metu ir po karo mokytojavo.

1950 suimtas, nuteistas 15 metų, kalėjo Intos, Vorkutos, Norilsko, Taišeto lageriuose. Vienas iš pogrindinio laikraščio „Laisvės varpas“, leisto nuo 1957 02 16 Intos lageryje Nr. 5, leidėjų.

1965 Paleistas, neleidus gyventi Lietuvoje, apsigyveno Kaliningrade.

1989 grįžo į Lietuvą.

1994 mirė Šilutėje.


Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio (1938),
Dariaus ir Girėno (1993) medaliais.

Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis