Pranas Kuosaitis
Karo lakūnas, aviacijos puskarininkis
1914-?Psk. Pranas Kuosaitis gimė 1914 m. balandžio 18 d. Bališkių k. Lukšių vlsč., Šakių aps.

Baigęs 4 gimnazijos klases, 1932 m. gegužės 1 d. atvyko iš Vilkaviškio apskrities komendantūros į Aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių. Tų pačių metų liepos 15 d. išskrido savarankiškai. Mokydamasis baigė aukštąjį pilotažą, atliko stažuotę 6-ojoje eskadrilėje. Komandiruotas į Sargybų kuopą jaunų kareivių instruktoriumi.

1934 m. lapkričio 1 d. baigė Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių, pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius, suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 6-ąją eskadrilę lakūno pareigoms. 1935 m. lapkričio 1 d. pakeltas į vyr. puskarininkius.

1937 m. sausio 1 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į Aviacijos mokyklos Mokomąją grupę karo lakūnu instruktoriumi.

1938 m. rugsėjo 18 d. perkeltas į Zoknių karo aviacijos įgulą, į 4-ąją eskadrilę karo lakūnu. Tarnaudamas Kaune dalyvavo Šaulių aviacijos būrio veikloje, kaip pilotas dalyvavo jų organizuotose aviacijos šventėse.

1940 m. spalio 28 d. išleistas į atsargą.

APDOVANOTAS
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis