Pliuškaitis Germanas
1890-?


1890 04 22
Pavembrių k., Vilkaviškio vls. ir aps. gimė Pliuškaitis Germanas.

1913
baigė Kazanės g-jos 4 klases.

1914 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 179 Syzranės pėst. pulke, vėliau perkeltas į 16 armijos intendantūrą Kazanėje raštvedžiu. Dalyvavo I pasaulinio karo kovose, buvo sužeistas ir kontūzytas.

1919 grįžus į Lietuvą baigė buhalterijos kursus Kaune.

1919 02 10 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo mokyklą vyr. raštininku.

1920 01 06
išlaikė egzaminus karo valdininko laipsniui įgyti.

1920 01 01 perkeltas į III brigados štabą ūkio adjutantu.

1920 02 03 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

Nuo 1923 11 15 ėjo braižytojo pareigas, nuo 12 10-etapo ir transporto dalies v-ko pareigas.

1923 12 31 perkeltas į 6 pėst. pulką.

1924 01 23 – į III karo apygardos štabą, paskirtas Tiekimo skyriaus intendantūros dalies karininku ypatingiems reikalams.

1926 08 13 išlaikė nustatytus lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus.

1926 09 13 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą.

1926 12 23 baigė Aukštesniuosius karininkų kursus karo valdininkams.

1927 01 03 paskirtas antrinio maisto sandėlio ekspeditoriumi, 02 01 - Šiaulių sandėlio buhalteriu.

1927 03 21 – paskirtas Klaipėdos karo srities raštvedžiu-buhalteriu.

1927 04 09
Aukštuosiuose DLK Vytauto karininkų kursuose išlaikė papildomus egzaminus karo valdininkams.

1927 05 14 pakeltas į administracijos (B) kapitonus.

1929 09 07 - 11 05 laikinai ėjo Kretingos aps. komendanto pareigas

1929 11 12 – paskirtas į Klaipėdos krašto komendanto pareigas.

1936 05 26 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į Tiekimo skyrių aviacijos dirbtuvių raštvedžiu.

1936 11 01
– paskirtas Karo aviacijos Tiekimo skyriaus buhalteriu.

1938 02 10 pakeltas į majorus ir pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Žmona – Morta Vimerytė (1903), duktė – Elfrida (1923), sūnus – Alfredas Viktoras (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis