Lisauskas Kazys
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1903 - ?


1903 11 01 Bijautonių k., Žiežmarių vls., Trakų aps. gimė Lisauskas Kazys. Baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-jos 4 klases.

1923 10 26 įstojo į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigus (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1926 01 01- 3 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1926 09 21 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

1927 09 15 paskirtas 3 oro eskadrilės lakūnu.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1930 01 01 suteiktas karo lakūno vardas ir įskaitytas į aviacijos štabo karininkus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 10 24 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1933 03 29 priimtas į Vidaus reikalų ministerijos žinybą, dirbo policijos vachmistru Lazdijuose, Kapčiamiestyje.

Nuo 1934 Šiaulių baro prie Lietuvos – Latvijos sienos II eilės rajono v-kas. Baigė Pasienio policijos rajono v-kų kursus.

1935 06 16 paaukštintas į I eilės rajono v-kus.

Nuo 1937 tarnavo Klaipėdos krašto pasienio policijos rajono v-ku.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928)


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis