Kalininas Stepas1890-1944


1890 11 12 Melnytėlės vnk„ Jonavos vls., Kauno aps. gimė Kalininas Stepas.

1912 baigė Panevėžio mokytojų seminariją.

1912 – 1914 mokytojavo Upninkėlių prad. m-loje (Kauno aps.).

1914 pradėjo tarnauti Rusijos kariuomenėje.

1915 baigė Kijevo praporščikų m-lą, tarnavo 1 korpuso intendantu. Dalyvavo I pasauk karo mūšiuose Galicijoje, Rytų Prūsijoje. Du kartus sužeistas.

1918 08 12 pakeltas į kapitonus.

1920 10 22 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Atsargos batalioną jaun. karininku.

1920 10 29 suteiktas kapitono laipsnis.

1920 11 04 perkeltas į 8 pėst. pulką.

1921 12 16 – į 1 atsargos batalioną.

1922 07 01 – į 7 pėst. pulką vyr. karininku.

1923 12 31 – į 6 pėst. pulko ūkio kuopą.

1926 09 13 – į Karo aviaciją 3 eskadrilės jaun. karininku, vėliau - mokomąją eskadrilę.

1927 02 11 pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1934 pradėjo mokytojauti Kauno aps. Upninkėlių prad. m-loje.

1939 09 18 – 1939 11 01 Transporto batalione atliko karines pratybas.

1940 04 22 paleistas į dimisiją.

1944 mokytojavo Baltromiškės k., Jonavos r. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai 1944 08 15 suimtas.

1944 11 23 byla nutraukta mirus kaliniui.

Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio ordinais su kardais,
Šv. Anos 3 ir 4 laipsnio ordinais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis