inž. Bulota JuliusAviacijos jaun. leitenantas.
1917 - 2011


1917 07 04 Gulalių k., Leliūnų vis., Utenos aps. gimė Bulota Julius.

1932 baigė Utenos g-jos 4 klases.

1935-37 dirbo braižytoju Artilerijos dirbtuvėse Kaune.

1935 Nidos sklandymo mokykloje įgijo tarptautinį sklandytojo „C" piloto laipsnį.

1937 baigęs Aukštesn. technikos mokyklą pašauktas į karinę tarnybą.

1938 09 27 baigęs Karo mokyklą (XIII asp. laid.) ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą. Tais pat metais įstojo į VDU Statybos f-tą.

1939 studijavo aeronautiką Vokietijos aukštojoje technikos mokykloje Berlyne.

1939 09 01 prasidėjus II pasauk karui studijas tęsė Vilniaus universitete. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą dirbo Kauno m. savivaldybės Technikos skyriuje. Vokiečių okupacijos metu dirbo šiame skyriuje techniku-darbų vykdytoju.

1943 12 29 baigęs universitetą įgijo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1945-49 Kempteno lietuvių stovykloje padėjo organizuoti Maironio g-ją, dirbo prof. S. Kolupailos Aukštųjų technikos kursų reikalų vedėju, dėstė matematiką, skaičiavimo techniką ir geodezijos bei hidrometrijos pratybas.

1949 emigravo į JAV, apsigyveno South Bende, Indianos valstijoje. Turėdamas inžinieriaus profesionalo licenciją projektavo ir vadovavo statyboms, projektams Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, Škotijoje, Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Brazilijoje. Aktyviai dalyvavo lietuviškojoje veikloje - ALIAS, Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ narys, redagavo LB biuletenį „Žynys".

Mirė 2011-02-22

Žmona — Antanina Kolupailaitė (1928), sūnus — Steponas Rimantas (1956), duktė - Elžbieta Aldona Belzer (1959).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis