Stasiūnas Juozas
1894-1958


Juozas STASIŪNAS gimė 1894 03 07 Jurkupių k., Panemunėlio vls., Rokiškio aps.

1913 baigė Mintaujos (Jelgava) g-ją Latvijoje.

1917 – Karo medicinos akademiją Petrograde.

1917 07 15 - 1918 03 01 Rusijos kariuomenėje tarnavo pulko gydytoju.

1918 10 10 - 1921 01 06 – RA pulko gydytoju.

Nuo 1919 02 15 – brigados karo ligoninės gydytoju.

1921 02 08 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Ats. batalioną eiti bataliono gydytojo pareigas.

1921 04 07 suteiktas sanitarijos leitenanto laipsnis.

1921 07 01
perkeltas į Karo ligoninę jaun. ordinatoriumi.

1922 09 01
pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 01 09 - 02 08 kaip karo ligoninės gydytojas (slap. Bružaitis) dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavime.

Nuo 1924 07 16 Karo ligoninės rentgenologas.

1925 05 15 pakeltas į kapitonus.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją vyr. gydytoju, kartu buvo fizinio lavinimo vadovas.

Nuo 1928 05 09 ir nuolatinės sanitarinės komisijos p-kas.

1929 11 23 pakeltas į majorus.

1930 03 05 perkeltas į Karo ligoninę, dirbo chirurgu.

1932 05 24 pakeltas į plk. leitenantus.

1937 12 11 paskirtas vyr. ordinatoriumi. Chirurgijos srityje tobulinosi Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Austrijoje.

1940 12 11 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941 01 - 1944 07 Lietuvos Raudonojo kryžiaus ligoninės Kaune chirurgas.

1941 vasarą įkūrė pirmąją Lietuvoje kraujo transfuzijos stotį, buvo jos vedėjas. Knygos „Kraujo transfuzija ir jos reikšmė“ kartu su V. Laboku bendraautoris (1941).

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo Džeimstouno ligoninėje.

1958 07 24
mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Liucija Valavičiūtė-Janulionienė (1901- 1997, susituokė 1943).Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1938),
DLK Gedimino 3 laipsnio (1934) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu,
Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais (1930).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis