Vytautas Digrys


Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1903 - 1945


1903 05 14 Bažavalės k., Ariogalos vls., Kėdainių aps. gimė Vytautas Digrys.

1920 baigė g-ją Kaune.

1926 11 12 pašauktas į karinę tarnybą, paskirtas į 5 pėst. pulką.

1927 10 30 iš kariuomenės paleistas į atsargą puskarininkiu.

1928 05 01 pašauktas į karinę tarnybą dvejiems metams liktiniu puskarininkiu.

1929 03 11 perkeltas į karo aviaciją.

1929 12 20 baigė puskarininkių lakūnų m-lą. paskirtas karo lakūnu.

1931 01 08 suteiktas I rango karo lakūno vardas.

1934 09 15 Karo mokykloje išlaikė egzaminus karininko laipsniui gauti, suteiktas jaun. leitenanto laipsnis.

1936 09 19 paskirtas I rango karo lakūnu į 3 eskadrilę.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1939 12 31 – į kapitonus.

Iki 1940-06-15 Vytauto Digrio skraidymų stažas buvo 766 val. 18 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo aviacijos 2 eskadrilėje (artimosios žvalgybos) eskadrilėje karo lakūnu.

1941 01 01 likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1944 įsitraukė į antisovietinį rezistencinį judėjimą, Žemaitijoje organizavo jaunimą į LLA.

1945 01 06 NKVD suimtas, kalintas Girkalnyje, Raseinių aps.

1945 01 09 nukankintas tardymo metu.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1936).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis