Pucevičius Izidorius
1901-1945


1901 12 22 Naujasodžio k.,Šeduvos vls., Panevėžio aps. gimė Pucevičius Izidorius.

1922 baigė Šeduvos prog-ją.

1922 11 15 paskirtas Panevėžio aps. Troškūnų vls. Pelyšėlių prad. m-los mokytoju.

1923-24 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje.

1927 09 07 baigus Karo mokyklą (IX laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę mokiniu žvalgu.

1928 atliko 164 skrydžius, ore išbuvo 49 val.

1928 09 15 išskrido savarankiškai.

1929 04 11 perkeltas į Šarvuočių rinktinę.

1929 05 02 paskirtas šarvuoto traukinio „Gediminas“ kulkosvaidžių vagono vadu.

1929 - 31 laikinai ėjo šarvuoto traukinio vyr. karininko, vado pareigas.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 08 01 išlaikė garvežio mašinisto padėjėjo egzaminus.

1931 09 30 pakeltas į leitenantus.

1933 02 01 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių (I laida).

1934 02 14 pačiam prašant perkeltas į rinktinės Kauno įgulą iždininku.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište paleistas į atsargą.

1934 - 35 dirbo Radviliškio prog-jos karinio rengimo mokytoju.

1935 01 01 - 1937 12 01 – Valst. spirito monopolio Panevėžio sandėlio vedėjo padėjėju, vedėju.

1937 10 28 priimtas į karo tarnybą, paskirtas į 3 dragūnų pulką raštvedžiu.

1939 10 dalyvavo žygyje į Vilnių.

1939 11 23 pakeltas į kapitonus.

1940 08 05 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš kariuomenės atleistas. Kilus Vokietijos – SSRS karui Birželio sukilimo metu subūrė Daugyvenės krašto vyrus ir užėmė Šeduvą, iki Lietuvos laikinosios vyriausybės nušalinimo buvo Šeduvos karo komendantas.

1944 02 14 formuojant VR paskirtas rinktinės štabo II skyriaus karininku. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą išėjo partizanauti.

1945 03 įkūrė Žaliąją rinktinę, veikusią Radviliškio, Pakruojo, Šeduvos, Baisogalos, Smilgių apylinkėse, tapo jos vadu (slap. Radvila). Rinktinės branduolys (apie 100 kovotojų) telkėsi Radvilonių ir Liaudiškių miškuose. Išleido 2 almanacho „Žodžiai iš miško“ numerius.

1945 07 08 Žaliosios rinktinės partizanai užėmė Rozalimo mstl, sunaikino 27 stribus.

1945 08 26 žuvo pasaloje prie Mediniškių k., Rozalimo vls., Panevėžio aps. kūnas niekintas Rozalimo aikštėje, vėliau užkastas Rozalimo pelkėje, žmonos ir artimųjų perlaidotas Radviliškio kapinėse.

1997 žūties vietoje pastatytas paminklas.

1998 12 07 suteiktas majoro laipsnis (po mirties).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Šaulių žvaigždės ordinu (1933),
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998, po mirties)
Savanorių medaliu (2001, po mirties).

Žmona – Stase Gylytė (1905-1984, susituokė 1930), dukterys – Gražina Palionienė (1931) ir Aldona Gudaitienė (1934).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis