Sereika Tomas
1895-1987Tomas SEREIKA gimė 1895 06 14 Lažų k., Surviliškio vls., Kėdainių aps.

Mokėsi Surviliškyje.

1918 baigė Vilniaus 1 berniukų g-ją.

1919 06 01
įstojo į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) išleistas inžinerijos puskarininkiu ir paskirtas Inžinerijos dalinio vyr. dešimtininku.

1920 05 10 suteiktas leitenanto laipsnis.

1920 10 15
perkeltas į 1 savanorių pulką (nuo 1921 05 18 1 ats. batalionas) 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1922 06 14 – į Gen. kariuomenės štabo Žvalgybos skyrių kanceliarijos vedėju.

1923 02 01
paskirtas kontržvalgybos dalies registracijos vedėju.

1923 08 01
perkeltas į Gen. kariuomenės štabo III (Operacijų) skyrių, paskirtas 1 dalies 3 sekcijos vedėju.

1924 01 01 – II (Informacijų) skyriaus ypatingų reikalų karininku.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 09 13
perkeltas į Kauno komendantūrą, paskirtas Ataskaitos skyriaus vedėju.

1927 02 01 perkeltas į Vyr. kariuomenės štabo II (Informacijų) skyrių, nuo 03 01 šio skyriaus ypatingų reikalų karininkas.

1927 03 31 perkeltas į Kariuomenės teismą, paskirtas teismo vyr. kandidatu.

1928 baigė LU Teisių f-to Teisių skyrių.

1928 02 16 pakeltas į kapitonus.

1929 11 14 paskirtas Kariuomenės teismo 2 nuovados tardytoju.

1929 11 23 pakeltas į majorus.

1932 05 24 – į plk. leitenantus.

1936 01 09 paskirtas Kariuomenės teismo prokuroro padėjėju.

1936 11 23 pakeltas į pulkininkus.

1940 06 30 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas karo prokuroru.

1940 07 29
perkeltas į Kariuomenės štabą ypatingų reikalų karininku.

1940 09 11 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 215 šaulių pulko štabo v-ku, tačiau 12 11 Įsakymu atšauktas ir iš kariuomenės atleistas. Dirbo privačiu advokatu Kaune.

1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno lietuvių pabėgėlių stovykloje Bavarijoje, buvo šios stovyklos Lietuvių s-gos p-kas, kurį laiką vykdė stovyklos komendanto pareigas.

1949 emigravo į JAV, gyveno Los Andžele, LKVS „Ramovė“ narys, J.Daumanto šaulių kuopos ilgametis Garbės teismo p-kas.

1987 04 05 mirė Los Andžele, palaidotas Forest Laivn kapinėse.

Žmona –Teklė Basanavičiūtė (1901-1993).Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1935),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis