Balys Brazys (Brazauskas)


Karo lakūnas, pulkininkas leitenantas
1904-1999


Plk. ltn. Balys Brazys (Brazauskas) gimė 1904 m. balandžio 6 d. Šventežerio k., Lazdijų vlsč.

1924 m. įstojo į Karo mokyklą, mokėsi pėstininko specialybės.

1927 m. rugsėjo 7 d. baigęs Karo mokyklą paskirtas į Mokomąją eskadrilę ir nuo 1928 m. vasario 1 d. iki 1930 m.vasario 15 d. mokėsi Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyriuje. Po kursų baigimo suteiktas 2-os eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 3-iąją eskadrilę, kurioje tarnavo iki 1934 m., vėliau - 4-ojoje eskadrilėje technikos karininku.

1934 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus.

1935 m. gegužės 13 d., ruošiantis aviacijos šventei, įvyko avarija. B. Brazys išsigelbėjo parašiutu.

1938 m. perkeltas į Kauną, į 6-ąją (žvalgybos) eskadrilę technikos karininku, o po mėnesio - į 2-ąją eskadrilę. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 5 d. paskirtas III grupės vadu ir Zoknių įgulos viršininku.

1940 m. rugpjūčio 26 d. suteiktas majoro laipsnis, o spalio 4 d. gavo įsakymą vykti į Ukmergėje formuojamą Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę. Eskadrilėje ėjo technikos karininko pareigas. Karo išvakarėse su degalų kolona atvyko į Kauną. Čia ir užklupo karas. Liko vokiečių okupuotoje Lietuvoje, dirbo įvairiose įstaigose, daugiausia buhalterijose.

1945 m. vasario 14 d. „Smerš" areštuotas ir išvežtas į Vidaus reikalų liaudies komisariato filtravimo lagerį Podolske. Perėjęs patikrinimą 1945 m. balandžio viduryje pasiųstas į Raudonosios armijos 15-osios oro armijos štabą Sedoje, iš ten į Rygą.

1945 m. birželio 1 d. demobilizuotas.

1950 m. liepos 3 d. suimtas ir nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bei 3 metams tremties. Buvo kalinamas Kazachstane, į Lietuvą grįžo 1955 m. ir iki 1971 m. dirbo Kaune buhalteriu.

1991 m. lapkričio 22 d. suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis.

Mirė 1999 m. rugsėjo 17 d. Kaune.

APDOVANOTAS:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
S. Dariaus ir S. Girėno medaliu (1993 07 14),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1936 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis