Žižys (Žižis) Simonas VytautasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1911-1963


Simonas Vytautas ŽIŽYS (Žižis) gimė 1911 02 13 Siesikuose, Ukmergės aps. (kitais duomenimis, Žeimių k., Deltuvos vls., Ukmergės aps.

1929 baigė Ukmergės g-ją, įstojo į Karo mokyklą.

1932 10 31 ją baigus (XIV laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko Prienuose 3 kuopos būrio vadu.

1934 07 31 perkeltas į 1 pėst. pulką Ukmergėje, paskirtas 4 kuopos jaun. karininku.

1934 09 28 pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus.

1935 07 19 juos baigus perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į aviacijos karininkus.

1936 04 09 pakeltas į aviacijos leitenantus.

Nuo 1938 05 13 tarnavo karo lakūnu žvalgu 3 aviacijos grupėje Šiauliuose.

1939 05 04 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos 3 grupės Šiauliuose fotosekcijos vedėju.

Iki 1941 06 15 Simonas Vytautas Žižys Karo aviacijoje buvo skraidęs 362 val. 40 min.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 04 paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviacijos eskadrilės fotolaboratorijos skyriaus v-ku.

1940 10 12 įsakymu Karo aviacijai Nr. 87 paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš Pabradės atskrido prie Siesikų, pateko į vokiečių nelaisvę, per Kėdainius, Raseinius išvežtas į Rytprūsius, vėliau į belaisvių stovyklą Hammelburge.

1941 pab. atvežtas į Kauną ir paleistas. Vokiečių okupacijos metu gyveno Kaune.

1942 - 44 dirbo fotoplokštelių fabrikėlio direktoriumi.

1944 traukėsi į Vokietiją, paimtas priverstinei karo tarnybai. Vokietijoje pokario metais gyveno Augsburgo ir Štutgarto lietuvių pabėgėlių stovyklose, tarnavo amerikiečių darbo kuopose, nuo 1948 – Australijos misijoje Liudvigsburge.

1949 emigravo į Australiją, gyveno Sale mieste, Viktorijos valst. Dalyvavo ALB Salės apylinkės veikloje.

1954 persikėlė į Melburną, dirbo techniku radijo stotyje.

1959 baigė studijas Melburno technikos in-te, įgijo radijo inžinieriaus kvalifikaciją.

1960 pradėjo dirbti patentų įstaigoje, įstojo į Melburno in-to Teisės f-tą.

1963 09 01 mirė, palaidotas Melburno Carlton kapinėse.

Žmona – Elena Kabailaitė-Jonaitienė (1920, susituokė 1940), sūnūs – Arūnas (1941), Tomas Saulius (1949-1949), dukterys – Rasa (1943), Marija Eglė (1953).Apdovanotas:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005, 177 psl.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis