Urbšaitis KazysKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1911-1998


Kazys URBŠAITIS gimė 1911 08 11 Paparčių k., Šimkaičių vls., Raseinių aps.

1932 baigė Dr. J. Tumėno brandos kursus Kaune.

1932 08 22
priimtas į Karo mokyklą.

1934 09 15 ją baigus (XVI laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 7 pėst. pulko sunkiųjų kulkosv. kuopos būrio vadu Tauragėje.

1935 08 02
perkeltas į Pagėgių įgulą.

1936 03 20
– į Tauragės įgulą būrio vadu.

1936 09 16 komandiruotas į aviacijos karininkų papildymo kursus.

1936 12 31
pakeltas į leitenantus.

1937 12 31 baigus kursus perkeltas į Karo aviaciją, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, įskaitytas į aviacijos karininkus.

1938 01 01 paskirtas aviacijos m-los puskarininkių klasės komandos v-ku.

1938 08 01 perkeltas į 5 eskadrilę Šiauliuose.

1939 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1940 03 06 išlaikė egzaminus aviacijos kuopos vado vietai užimti.

1940 04 01 patvirtintas 3 karo aviacijos grupės kuopos vadu.

1940 05 09 pakeltas į kapitonus.

Iki 1941 06 15 Kazys Urbšaitis Karo aviacijoje buvo skraidęs 295 val. 10 min.

1940 08 15 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas 5 eskadrilės vado pavaduotoju.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

Nuo 1942 08 LSD 257 bataliono 1 kuopos vadas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje.

1985 - 91 LB Krašto tarybos, LŠS narys.

1998 08 01 mirė Sent Pitersberge, Floridoje.

Žmona – Stanislava Irtmanaitė, sūnus – Algirdas.Apdovanotas:
JAV lietuvių Šaulių žvaigžde (1984, 1993).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis